Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Zajęcia

1. 15’ kwadrans wychowawczy – codzienna rozmowa z wychowawcą.

 • Pełniejsze poznanie uczniów;
 • Podejmowanie kwestii wychowawczych na bieżąco;

2.Nauczanie zintegrowane, zgodnie z podstawą programową, składa się edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza oraz informatyczna.

3.Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie ich do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

 • Rozwijanie się w najlepszym dla dziecka, indywidualnym tempie.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji słowno – wzrokowej, pomoc w lepszym rozumieniu orientacji przestrzennej i rozwijanie motoryki małej.
 • Gry i zabawy ruchowe wspierające proces identyfikacji liter.
 • Szereg pomocy dydaktycznych (dywaniki, klocki, plansze) wzbudzające większe zainteresowanie u uczniów.
 • Alfabet oraz znajomość liczb wprowadzane całościowo, praca uczniów na różnych poziomach.
 • Wspieranie uczniów z trudnościami, np.: z dysleksją.

4.Język angielski: ważny ze względu na jego uniwersalność we współczesnym świecie.

 • Zintegrowanie nauki języka z matematyką, historią, geografią oraz biologią.
 • Codzienne lekcje (już od klasy startowej).
 • Nowoczesne metody nauczania.
 • Nauka poprzez gry i zabawy.

5.Język hiszpański: ważny ze względu na jego powszechność na świecie:

 • Cotygodniowe zajęcia (już od klasy startowej).
 • Nauka poprzez gry i zabawy.
 • Nauka z podręcznikiem w klasie pierwszej.

6.Gry zespołowe na powietrzu: codzienny, czterdziestominutowy element zajęć szkolnych, który pozwala zaspokoić potrzebę ruchu, jak również potrzebę uczenia się interakcji społecznych.

7.Psychomotoryka – zajęcia wspierające zarówno rozwój percepcji jak i ruchu. Jest to „poruszanie ciała, duszy i uczuć ze szczyptą edukacji”.

 • 10 godzin ze „specjalistą” tygodniowo: 3 lekcje psychomotoryki + basen +60 minut kółko „gry zespołowe” (co miesiąc inna gra, np. piłka ręczna)
 • Znakomite warunki. Miejsca: sala do psychomotoryki, sala gimnastyczna, boisko sztuczne, Park Oliwski, Trójmiejski Park Krajobrazowy. W trakcie realizacji: park linowy. Najlepszy sprzęt do treningu.
 • Wzorcowo zdrowa szkoła, m.in.: Zespół specjalistów (lekarz, fizjoterapeuta, nauczyciel, dietetyk); szkolenia pracowników; promocja aktywności fizycznej poza szkołą (wyprawy ojców z synami, turnieje, Dzień Zdrowia).

8.Szkoła mówców: zajęcia z elementami retoryki, kształtujące zdolność do poprawnego wysławiania się oraz wyrażania swoich myśli w sposób jasny i przekonujący.

9.Rytmika – zajęcia muzyczne rozwijające koordynację ruchowo-wzrokową z wykorzystaniem gry na instrumentach perkusyjnych (program autorski).


Ponadto:

Kółko szachowe
Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Gra w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

Szkoła mówców

Prawidłowy rozwój mowy jest podstawą uczenia się. Na zajęciach szkoły mówców skupiamy się na kształceniu zdolności pięknego wysławiania się oraz wyrażania swoich myśli w sposób jasny i przekonujący. Szkoła mówców ma na celu przygotować ucznia do zabierania głosu na forum publicznym jak również do wykształcenia umiejętności odbioru, interpretacji oraz tworzenia różnorakich tekstów. W czasie zajęć, oprócz ćwiczeń usprawniających aparat mowy i prawidłową wymowę, chłopcy uczą się sztuki prezentacji, wcielania się w różne role, oswajają się z niełatwą sztuką wystąpień publicznych.

Kółko techniczne
Głównym celem kółka jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz myślenia technicznego. Zajęcia uczą planowania działań, tworzenia odpowiednich rozwiązań oraz sprawnego ich realizowania.
Podczas zajęć chłopcy uczą się także twórczego myślenia, rozwijają swoje zainteresowania, uczą się odpowiednich postaw wobec pracy na zajęciach – rzetelności, wytrwałości, cierpliwości, współpracy w grupie, dyscypliny. Uczniowie poznają różne techniki budowy i rodzaje materiałów. Tematyka zajęć jest związana z porami roku, świętami i innymi uroczystościami. Wykorzystywane techniki pracy dostosowywane są do indywidualnych możliwości ucznia.


LEGO konstruktor
Zajęcia z klockami LEGO kształcą wyobraźnię przyszłych inżynierów. Uczą ponadto cierpliwości w realizacji zamierzeń, dokładności i precyzji podczas pracy z instrukcją, rozwijają wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową.

Basen

Zajęcia na pływalni w naszej szkole to nie tylko zabawa i ćwiczenie sprawności fizycznej. Chłopcy przed każdymi zajęciami stawiają sobie ambitne cele i czynią postanowienia, w jaki sposób mogą doskonalić swoje umiejętności oraz przełamywać własne słabości.

Chór
Wbrew powszechnym stereotypom, że śpiew jest domeną dziewcząt, chłopcy z naszej szkoły doskonale radzą sobie we wspólnym śpiewaniu repertuaru klasycznego przy akompaniamencie naszego dyrygenta. Chłopcy docenić mogą własny trud wkładany w pracę nad właściwym odbiorem i odtworzeniem utworu muzycznego.

Kółko plastyczne

Szkoła jako jeden z nadrzędnych celów swojego działania stawia sobie za zadanie wykształcenie człowieka wszechstronnego, któremu należy stworzyć warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia plastyczne kształtują ucznia na świadomego odbiorce oraz twórcze sztuki. Zapoznają uczniów z różnymi technikami plastycznymi, rozwijają ich zainteresowania i zamiłowania plastyczne, uczą planowania swojej pracy, właściwego stosowania i oszczędnego gospodarowanie materiałami. Prace wykonywane są różnymi technikami np. akwarela, pastele, origami, a także przy użyciu plasteliny, papier ozdobny, glina, masa solna.

aaa