Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Program p-w

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 30 września przyjęła Program Profilaktyczno-Wychowawczy naszej szkoły.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Gdańsk, 2020r.

Spis treści

1.PODSTAWA PRAWNA.. 3

2.WSTĘP. 5

3.DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO.. 6

6.WIZJA I MISJA SZKOŁY.. 9

7.MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY.. 10

8.CELE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO.. 11

9.PRZEGLĄD KALENDARZA ŚWIĄT, WYCIECZEK, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO I SZKOŁY.. 23

10.STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH.. 32

11.EWALUACJA.. 36

12.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2020/202137

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 43

1.PODSTAWA PRAWNA

Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany jest w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Jest opracowany w oparciu o:

  ·Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),

  ·Powszechną Deklarację Praw Człowieka,

  ·Konwencję o Prawach Dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),

  ·Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99,

  ·Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.,

  ·Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

  ·Ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

  ·Ustawę z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),

  ·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),

  ·Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),

  ·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r., poz. 356),

  ·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz.1591),

  ·Statut Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata,

  ·Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.,

  ·Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej (§ 2.1, § 2.2),

  ·Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.WSTĘP

Proces wychowania młodego pokolenia chociaż dokonuje się głównie w rodzinie, wymaga dużego zaangażowania szkoły. Działalność edukacyjna szkoły określana przez szkolny program profilaktyczno - wychowawczy oraz programy nauczania ma zapewnić osiągnięcie przez młodzież określonego zespołu cech oraz postaw, umożliwić wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Szkoła, chcąc osiągnąć ten cel wprowadza program, który został opracowany w oparciu o prowadzoną w szkole diagnozę i następujące założenia:

1.rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci, a nauczyciele wspierają rodzinę w dziele wychowania,

2.wychowanie, to wspieranie młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki młodzieży,

3.wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia młodego człowieka,

4.zadaniem szkoły jest wychowanie człowieka do wartości,

5.społeczność szkolną stanowią nauczyciele, uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły,

6. każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie,

7. nauczanie, kształtowanie umiejętności i wychowanie są trzema zadaniami nauczyciela, które wzajemnie się przenikają,

8.każdy nauczyciel jest wychowawcą w każdej chwili swojej pracy edukacyjnej -wychowuje przez treści programowe, także swoją osobowością i zachowaniem,

9.obszary pracy wychowawczej to wszelkie zajęcia edukacyjne: obowiązkowe oraz pozalekcyjne,

10. między uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły powinna istnieć współpraca wychowawcza wspierana przez środowisko społeczne, w którym szkoła istnieje,

11.w wychowaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki chrześcijańskiej.

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej dla Chłopców Fregata obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3.DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny powstał w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów, występujących w społeczności szkolnej. Program jest skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.Diagnozą środowiska szkolnego objęto uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły.

Diagnoza dokonana jest na podstawie:

  ·rozmów z uczniami i obserwacji uczniów,

  ·informacji pozyskiwanych od uczniów, rodziców, nauczycieli w drodze ankiet,

  ·informacji od innych pracowników szkoły,

  ·rozpoznania problemów, trudności i potrzeb uczniów przez nauczycieli, wychowawców, psychologa,

  ·analizę dokumentów psychologa.

Efektem diagnozy jest wskazanie w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka:

  ·Czynniki chroniące to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny uczniów i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

  ·Czynniki ryzyka to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań problemowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Na podstawie diagnozy opracowano czynniki chroniące i czynniki ryzyka występujące w szkole.

Czynniki chroniące

Czynniki ryzyka

1. Wysoki poziom poczucia

bezpieczeństwa w szkole

2. Dobra atmosfera i opieka ze strony

wychowawców, nauczycieli oraz psychologa

3. Dobre warunki do nauki (baza lokalowa i sprzętowa)

4.Możliwości rozwoju zainteresowań

5. Niski poziom agresji fizycznej

1. Problematyczne użytkowanie Internetu

i mediów elektronicznych (tablet,

smartfon)

  2.Hejt w Internecie i wykluczenia.

  3.Moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna

  4.Stres i niepowodzenia edukacyjne

  5.Zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi – mnogość „obowiązkowych” zajęć fakultatywnych,

Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata mieści się przy ulicy Do Studzienki 38 w Gdańsku Wrzeszczu. Szkoła liczy ok. 150 uczniów. Zdecydowana większość dzieci uczęszczających do naszej szkoły wychowuje się w rodzinach pełnych, z prawidłowymi relacjami zarówno z matką jak i z ojcem. Byt materialny dzieci w szkole jest na wysokim lub dobrym poziomie.

Poziom intelektualny, poziom wiadomości i umiejętności podopiecznych jest bardzo zróżnicowany. Są uczniowie osiągający bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, uczniowie o szerokim spektrum zainteresowań, które rozwijają w trakcie zajęć dodatkowych w szkole i poza nią. Przejawiający uzdolnienia matematyczne, językowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie i sportowe uświetniają imprezy i uroczystości szkolne. Biorą udział w wielu konkursach, zawodach, zdobywają wysokie lokaty w rywalizacji na poziomie szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest też grupa osiągająca słabsze wyniki w nauce, wykazująca problemy z nauką, które wymagają pomocy w różnych aspektach nauczania i wychowania. Pomoc ta udzielana jest także w ramach bieżącej pracy z uczniami na dodatkowych lekcjach, w ramach terapii pedagogicznej oraz pracy z innymi specjalistami.

Z diagnozy środowiska szkolnego wynika, iż zdecydowana większość uczniów deklaruje, że czuje się w szkole bezpiecznie oraz nie doznała agresji fizycznej i słownej ze strony rówieśników. Kilku uczniów deklarowało udział w wagarach, próby z alkoholem, narkotykami oraz paleniem papierosów. Pojawiały się informacje o agresji w Internecie i celowym wykluczaniu niektórych rówieśników z grup społecznościowych.

Uczniowie dużym zaufaniem w rozwiązywaniu sytuacji trudnych obdarzają swoich rodziców i wychowawców/nauczycieli. Nasi uczniowie deklarują, że czas wolny spędzają głównie uprawiając sporty, na zajęciach dodatkowych w szkole, grając w gry komputerowe, korzystając z Internetu lub oglądając telewizję. Najwyżej cenionymi przez nich wartościami są bezpieczeństwo i rodzina, przyjaźń, odpowiedzialność, a także mądrość i religia.

Najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej do realizacji w roku szkolnym2020/2021

  1.Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

  2.Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

  3.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

  4.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

  5.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Działania profilaktyczne szkoły oparte są na:

  1.minimalizowaniu wpływu czynników ryzyka, takich jak:

 • dysfunkcje rodziny,
 • predyspozycje osobowościowe, intelektualne uczniów,
 • niepowodzenia szkolne,
 • brak umiejętności społecznych,
 • niewłaściwie zorganizowany czas wolny,
 • zagrożenia płynące z Internetu.

  2.wzmacnianiu czynników chroniących:

 • wspomaganiu rodziny w pełnieniu funkcji wychowawczych, opiekuńczych,
 • rozwijaniu zainteresowań,
 • zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym,
 • zachęcaniu uczniów do przynależności do pozytywnych grup rówieśniczych,
 • określaniu czytelnych wartości,
 • zapewnianiu osiągania sukcesów na miarę możliwości,
 • zapewnianiu warunków motywujących uczniów do nauki i pracy nad sobą.

6.WIZJA I MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest wspieranie rodziców w kształceniu i wychowaniu ich synów, tak aby wzrastali intelektualnie, moralnie, fizycznie i duchowo. Szkoła formuje u chłopców dobre nawyki i cnoty, budzi pragnienie służenia Bogu i ludziom oraz uczy odważnego podejmowania wyzwań życia codziennego.

Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata gwarantuje wysoką jakość kształcenia i wychowania chłopców poprzez:

  ·wykorzystanie całego potencjału tkwiącego w każdym chłopcu, niezależnie od jego zdolności i dotychczasowych umiejętności,

  ·wszechstronny i harmonijny rozwój, obejmujący całość człowieka, tzn.: ciało, umysł, wolę i uczucia.

Kształcenie i wychowanie opieramy na wartościach chrześcijańskich i na metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb i preferencji chłopców. Szkoła stanowi „przedłużenie domu”, tzn. kontynuuje te same zasady, normy i wartości, jakie dzieci poznają w swoich rodzinach oraz aktywnie wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Jej istnienie jest możliwe jedynie dzięki ścisłej współpracy: Rodziców – Nauczycieli – Uczniów.

Każdy nauczyciel to jednocześnie wychowawca, który wspiera chłopców w odkrywaniu męstwa i kształtowaniu silnego charakteru.

We współpracy z rodzinami staramy się ukształtować dojrzałych duchowo mężczyzn, odpowiedzialnych obywateli, którzy będą dbać o dobro wspólne, kompetentnych i wydajnych pracowników i wrażliwych członków przyszłych rodzin, mężczyzn z pasją uczenia się i ciągłego doskonalenia. Ludzi wytrwałych, pracowitych, uczciwych oraz odpowiedzialnych, solidarnych i przedsiębiorczych, zdolnych do przezwyciężania trudności i służenia innym.

7.MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Kształcenie według modelu edukacyjnego Szkoły Fregata dąży do tego, aby absolwenci:

  1.Osiągnęli obiektywną znajomość samych siebie, własnych zdolności i możliwości oraz starali się rozwinąć je w możliwie najwyższym stopniu.

  2.Uzyskali podstawową wiedzę z obszaru kultury, nabrali nawyków pracy i porządku, które ułatwią im późniejszą naukę oraz efektywną pracę zawodową i pełne zaangażowanie w życie społeczne.

  3.Byli zdolni do oceny – w sposób obiektywny i zrównoważony – spraw, ludzi, wydarzeń i relacji pojawiających się w ich życiu oraz do odkrywania pozytywnych aspektów otaczającej rzeczywistości i przyjmowania z radością wszelkich okoliczności życiowych.

  4.Rozwijali podstawowe zdolności myślenia i działali niezależnie, przejawiając własną inicjatywę i kreatywność.

  5.Uzyskali wystarczający osąd, by móc podejmować godne i sprawiedliwe decyzje, czyniąc dobry użytek z własnej wolności.

  6.Postępowali konsekwentnie w życiu osobistym i społecznym, zachowywali się godnie, byli szczerzy, sprawiedliwi i hojni wobec innych oraz okazywali wrażliwość na cudze potrzeby i gotowość odpowiadania na nie.

  7.Potrafi zachować się odpowiednio do zaistniałej sytuacji zgodnie z zasadami kultury osobistej, podejmując odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowując się w sytuacjach konfliktowych.

  8.Doceniali piękno przyrody oraz twórczości artystycznej i innych rodzajów twórczości.

  9.Byli zdolni do decydowania o własnym planie życia, dobrowolnym realizowaniu wybranych przez siebie wartości; cechowałaby ich spójność myślenia, mówienia i działania oraz dotrzymywaliby podjętych zobowiązań.

  10.Byli zdolni do miłowania i dawania siebie innym oraz mieli świadomość, że miłość niesie ze sobą – obok szczęścia – konieczność rezygnacji z niektórych swoich potrzeb czy zamiarów, oddanie, poświęcenie i wyrzeczenie.

  11.Uzyskali solidną formację chrześcijańską, poznali dobrze Magisterium Kościoła i odpowiedzialnie traktowali wymagania wiary, szanując jednocześnie inne wyznania i religie.

8.CELE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Cel główny działań wychowawczo profilaktycznych:

Wszechstronne przygotowanie ucznia do życia we współczesnym świecie, ceniącego wartości, potrafiącego dokonywać właściwych wyborów, twórczego, dążącego do sukcesu osobistego i społecznego, wrażliwego na potrzeby innym, przywiązanego do historii i tradycji narodowych, wykazującego szacunek dla środowiska przyrodniczego.

Cele szczegółowe:

  a.promocja zdrowego stylu życia,

  b.przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju psychicznym, osobowościowym i biologicznym,

  c.wspieranie uczniów w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań chroniących przed negatywnymi wpływami środowiska szkolnego i lokalnego,

  d.dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości i skutków podejmowania rożnych zachowań ryzykownych takich jak:

 • zachowania agresywne, autoagresywne (m. in. samookaleczenia, próby samobójcze), przestępcze, cyberprzemoc;
 • poważne problemy z nauką, porzucanie nauki szkolnej;
 • używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, e–papierosów, jak również suplementów diet, leków w celach innych niż medyczne;
 • e.ograniczanie tego typu zachowań oraz zmniejszanie szkód, które wiążą się z tego typu zachowaniami.

  f.kształtowanie umiejętności psychospołecznych,

  g.wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej (emocjonalnej, intelektualnej) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej (duchowej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Zadania programu wychowawczo-profilaktycznego:

  1.współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

  2.kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

  3.wzmacnianie poczucia własnej tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

  4.wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

  5.kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

  6.doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

  7.rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów;

  8.wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów;

  9.rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu oraz zaangażowania w działalność stowarzyszeń i organizacji;

  10.wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

  11.kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią;

  12.poszerzanie wiedzy kadry pedagogicznej pod kątem realizacji profilaktyki szkolnej: udział w kursach, szkoleniach, zaznajomienie się z fachową literaturą;

  13.wypracowanie wspólnych zasad i procedur interwencyjnych obowiązujących w szkole;

  14.organizowanie przedsięwzięć wspierających uczniów w rozwoju psychospołecznym poprzez: odpowiednią tematykę zajęć z wychowawcą, w ramach pracy psychologa szkolnego, podejmowanie działań prozdrowotnych i proekologicznych, prowadzenie zajęć wspierających rozwój uczniów I i II etapu edukacyjnego, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bieżącą pracę z uczniem;

  15.podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizowaniu działań profilaktycznych w szczególności z Policją, Urzędem Miasta, Strażą Miejską, Sądem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sanepidem, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli;

  16.podejmowanie współpracy z rodzicami poprzez organizowanie spotkań, konsultacji, wspólnych działań na rzecz rozwoju szkoły;

  17.włączenie uczniów i szkoły w akcje lokalne o charakterze profilaktycznym, udział uczniów w organizowanych konkursach, spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje lokalne, współpracujące ze szkołą;

  18.realizacja wymagań szczegółowych zawartych w podstawie programowej dotyczących zagadnień związanych z profilaktyką;

  19.realizacja strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Strategie działań wychowawczo-profilaktycznych:

  ·działania wychowawcze

  ·działania edukacyjne,

  ·działania informacyjne,

  ·działania profilaktyczne,

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

  1.współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

  2.kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

  3.współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

  4.wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

  5.kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

  6.doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

  7.wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

  8.kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

  9.przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

  1.poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

  2.rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

  3.kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

  4.kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

  5.prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

  6.doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

  1.dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

  2.udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

  3.przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

  4.informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

  1.wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

  2.wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

  3.wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

  ·wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

  ·przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

  ·wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

  ·rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

  ·budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

  ·przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

  ·przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

  ·troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

  ·zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

  ·znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

  ·promowanie zdrowego stylu życia,

  ·kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

  ·rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

  ·eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

  ·niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

  ·wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

  ·ochrona środowiska naturalnego,

  ·uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

Cele wychowawcze i profilaktyczne

Lp.

Cel główny

Cele szczegółowe

Propozycje tematów godzin wychowawczych

I.

Kształtowanie poczucia godności własnej
i odpowiedzialności wynikającej z bycia osobą

 1. Uczeń ma poczucie własnej wartości i godności osobistej.
 2. Uczeń wymaga od siebie, a nie tylko od innych.
 3. Uczeń potrafi bronić swoich przekonań.
 4. Uczeń dokonuje analizy

i oceny działań oraz decyzji własnych i innych w świetle wartości moralnych i tworzenia hierarchii wartości.

 1. Zasady dobrego zachowania.
 2. Szpan- co to takiego? Jak wpływa na relacje rówieśnicze
 3. W poszukiwaniu własnej tożsamości- człowiek w świecie kultury masowej.
 4. Moja odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyję, uczę się i pracuję.
 5. Bezpieczne wakacje.
 6. Bezpieczne ferie zimowe

II.

Kształtowanie właściwych relacji
z innymi ludźmi

 1. Uczeń potrafi komunikować się
  i współpracować
  z innymi.
 2. Uczeń żywi szacunek dla osób niepełnosprawnych.
 3. Uczeń jest koleżeński.
 4. Uczeń kreatywnie rozwiązuje problemy
 1. Poznajemy się nawzajem.
 2. Jak mówić, aby inni nas słuchali?
 3. Na czym polega empatia?
 4. Kiedy trzeba powiedzieć „nie”.
 5. Kto mógłby być dla mnie autorytetem?
 6. Na czym polega dobry kontakt między ludźmi?
 7. Zakaz używania przemocy.
 8. Zasady kulturalnego zachowania
  w miejscach publicznych.
 9. Treningi adaptacyjne, komunikacji i asertywności.
 10. Przełamywanie barier komunikacyjnych.
 11. Jak mnie widzą, tak mnie opisują.
 12. Poszanowanie pracy ludzkiej
  i jej wytworów.
 13. Problem – jak go rozwiązać

III.

Budowanie więzi między pokoleniami, przygotowanie do życia w rodzinie

 1. Uczeń odnosi się
  z szacunkiem do rodziców, nauczycieli
  i osób starszych.
 2. Uczeń zna wartość rodziny, potrafi budować właściwe relacje w rodzinie.

 1. Znaczenie rodziny w życiu człowieka.
 2. Rozwiązywanie konfliktów
  w rodzinie.

IV.

Kształtowanie kultury osobistej ucznia

 1. Uczeń potrafi zachować się kulturalnie na terenie szkoły i poza nią.
 2. Uczeń dba o estetykę
  i czystość pomieszczeń oraz terenu wokół szkoły i poza nią.
 3. Uczeń dba o kulturę języka i wygląd zewnętrzny.

1.Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.

2.Czy jesteśmy asertywni?

3.Moje zachowanie i wygląd świadczą o mnie.

4.Kształtowanie swojego charakteru.

5.Doświadczenia dobre i złe- ich wpływ na mój rozwój.

6.Mój świat wartości.

7.Odporność na sytuacje trudne.

8.Wśród ludzi i w szkole.

9.Kształcenie mowy i kultura języka

10.Troska o mienie szkoły.

V.

Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności życia
w społeczeństwie

 1. Uczeń przestrzega zasad prawa szkolnego.
 2. Uczeń bierze udział
  w samorządności klasowej i szkolnej.
 3. Uczeń wykonuje różne prace na rzecz środowiska.
 4. Uczeń współpracuje
  z różnymi organizacjami i instytucjami samorządowymi.
 1. Nasze obowiązki i prawa w szkole
 2. Wybór samorządu klasowego
  i szkolnego.
 3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi, np. policjantem, prokuratorem, kuratorem sądowym itp.

VI.

Wychowanie do takich wartości jak: patriotyzm, poczucie godności narodowej, więzi z małą ojczyzną

 1. Uczeń zna historię swojego kraju, regionu, miasta, szkoły.
 2. Uczeń uczestniczy
  w uroczystościach patriotycznych związanych z najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
 3. Uczeń okazuje szacunek dla symboli narodowych
 4. Uczeń wykazuje szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego.
 5. Uczeń zna miejsca ważne dla pamięci narodowej
 6. Uczeń podejmuje działania związane z upamiętnianiem postaci i wydarzeń z przeszłości
 1. Wycieczka po Gdańsku
 2. Rocznica Powstania Warszawskiego.
 3. Narodowe Święto Niepodległości.
 4. Konstytucja 3- go Maja.
 5. Miejsca i osoby ważne dla pamięci narodowej.
 6. Dlaczego symbolom narodowym należy się szacunek?
 7. Moje korzenie- drzewo genealogiczne.
 8. Dzień Nauki Polskiej
 9. Dzień Żołnierzy Wyklętych.
 10. Tydzień Papieski.
 11. Święto Chrztu Polski

VII.

Poszanowanie odrębności kulturowej innych narodów, kształtowanie więzi
z rodziną narodów europejskich

 1. Uczeń ma świadomość prawa wszystkich narodów do odrębności kulturowej.
 2. Uczeń posiada wiedzę na temat wspólnych korzeni kultury europejskiej, orientuje się
  w przemianach zachodzących we współczesnej Europie.
 1. Prawa narodów do odrębności kulturowej.
 2. Tożsamość narodowa Polaków.
 1. Kultura europejska podstawą przemian zachodzących w UE.
 2. Jestem Polakiem
  i Europejczykiem
 3. Granice tolerancji- czy jesteśmy tolerancyjni?
 4. Szacunek dla drugiego człowieka.

VIII

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Współczesne zagrożenia

 1. Uczeń ma świadomość szkodliwości narkotyków, alkoholu, papierosów i innych środków uzależniających.
 2. Uczeń uczestniczy
  w różnych formach aktywność fizycznej, zna i propaguje zachowania ekologiczne.
 3. Uczeń poznaje różne formy profilaktyki zdrowotnej.
 4. Uczeń zna zasady udzielania pierwszej pomocy.
 5. Uczeń wyjaśnia, na czym polega przemoc i przestępstwa seksualne; wskazuje możliwości ich zapobiegania oraz

sposoby obrony.

6.Uczeń zdobywa informacje nt. ośrodków pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.

 1. Jak uczyć się szybko, dobrze

i bez wysiłku? Techniki uczenia się.

 1. Przejawy i skutki narkomanii.
 2. Nałogi czy silna wola i zdrowie?
 3. Kto może pomóc osobom uzależnionym?
 4. Nie dać się stresowi!
 5. W jaki sposób bezpiecznie spędzać wolny czas?
 6. Dziś dbam o swoje zdrowie myśląc o przyszłości.
 7. Współczesne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

IX.

Przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w kulturze i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej

 1. Uczeń potrafi krytycznie ocenić wiadomości zawarte
  w publikatorach, jest odporny na negatywne wpływy zjawisk patologicznych.
 2. Uczeń odczuwa potrzebę obcowania ze sztuką, jest jej świadomym odbiorcą.
 3. Uczeń uczestniczy
  w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

1.Jak korzystać ze środków masowego przekazu?

2.Zagrożenia wynikające
z korzystania z Internetu, zjawisko cyberprzemocy w sieci.

3.Skutki globalizacji kultury.

4.Muzyka klasyczna a muzyka młodzieżowa.

5.Spotkanie z ludźmi kultury.

9.PRZEGLĄD KALENDARZA ŚWIĄT, WYCIECZEK, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO I SZKOŁY

Szkoła wyszczególnia ważne daty w ciągu roku, które pozwalają uczniom rozwijać nawyki oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach.

Data

Wydarzenie

Możliwość wykorzystania
w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym

Wrzesień

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

- wdrożenie do cnoty posłuszeństwa,

porządku i pokory;

- ustalenie Kodeksu Klasowego i następstw

jego złamania;

- kształtowanie właściwych relacji: człowiek – środowisko lokalne;

Sprzątanie świata

- kształtowanie właściwych relacji wobec

środowiska naturalnego;

- promowanie postaw proekologicznych;

Dzień języków obcych

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

- kształtowanie postawy właściwego

zachowania podczas imprez kulturalnych

w środowisku lokalnym;

rozwijanie zainteresowań.

Październik

Święto Komisji

Edukacji Narodowej

- rozwijanie cnoty pracowitości i wytrwałości

w dążeniu do odniesienia sukcesu

edukacyjnego;

- rozbudzanie postawy wdzięczności wobec

rodziców i nauczycieli zaangażowanych

w proces wychowania i kształcenia;

Tydzień papieski

- kształtowanie nawyku świętych obcowania;

- pogłębianie wiedzy na temat Ojca Świętego Jana Pawała II;

Listopad

Uroczystość

Wszystkich Świętych

- poszerzanie wiedzy na temat Świętych i ich

roli w życiu każdego człowieka;

- kształtowanie postawy właściwego

zachowania podczas uroczystości

religijnych;

- kształtowanie nawyku modlenia się

w intencji zmarłych;

- kształtowanie nawyku dbania o miejsca

pamięci;

Święto Odzyskania

Niepodległości

- rozwijanie postawy patriotycznej;

- rozbudzanie zainteresowania historią Polski oraz uczenie szacunku dla ludzi walczących

w obronie kraju;

– rozwijanie cnoty odwagi,

odpowiedzialności oraz hojności;

Grudzień

Dzień Wolontariusza

- rozwijanie cnoty radości i hojności;

- kształtowanie pozytywnych cech

osobowości (dzielenie się, miłość, przyjaźń,

zaufanie, wrażliwość na potrzeby, pomoc);

Adwent – przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

- rozwijanie cnoty radości i hojności;

- pogłębianie wiedzy na temat Narodzenia

Pana Jezusa;

- kształtowanie pozytywnych cech

osobowości (dzielenie się, miłość, przyjaźń,

zaufanie, wrażliwość na potrzeby, pomoc);

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby

drugiego człowieka;

6 grudnia – Dzień św. Mikołaja

- zapoznanie z historią Świętego Mikołaja

Biskupa;

- rozwijanie cnoty hojności i ducha służby;

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby

drugiego człowieka;

Styczeń

Orszak Trzech Króli

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

- rozwijanie zainteresowania historią

Narodzenia Pana Jezusa;

- rozwijanie cnoty męstwa i radości;

- kształtowanie postawy właściwego

zachowania podczas imprez kulturalnych

w środowisku lokalnym;

Dzień Babci i Dziadka

- promowanie szkoły w środowisku lokalnym

- przygotowanie do pełnienia ról

społecznych;

- promowanie zasad kultury osobistej;

- kształtowanie właściwych relacji: człowiek

– środowisko rodzinne poprzez wdrażanie

cnoty: szacunek, wrażliwość, posłuszeństwa,

-uwrażliwianie na potrzeby osób starszych

Luty

Środa Popielcowa

- wprowadzenie w Wielki Post;

- rozwijanie cnoty umiarkowania;

- wyznaczenie wyrzeczeń wielkopostnych

jako forma pracy nad swoimi słabościami;

- zachęcanie do samooceny

i prawdomówności;

Dni otwarte szkoły

- rozwijanie ciekawości poznawczej;

- promowanie zasad kultury osobistej;

- rozwijanie zainteresowania nauką,

- kształtowanie postawy badawczej

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

Dzień Nauki Polskiej

- rozwijanie cnoty pracowitości i wytrwałości

w dążeniu do odniesienia sukcesu

edukacyjnego;

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

Marzec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

– rozwijanie postawy patriotycznej;

– rozbudzanie zainteresowania historią Polski oraz uczenie szacunku dla ludzi walczących

w obronie kraju;

– rozwijanie cnoty odwagi,

odpowiedzialności oraz hojności i wrażliwości;

Rekolekcje Wielkopostne

- pogłębianie wiedzy na temat

Zmartwychwstania Pańskiego;

- poznanie symboli, tradycji i obrzędów

związanych z przeżywaniem Triduum Paschalnego;

Święto liczby PI

- rozwijanie cnoty pracowitości i wytrwałości

w dążeniu do odniesienia sukcesu

edukacyjnego;

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

- rozwijanie zainteresowań;

Światowy dzień wody

- kształtowanie postaw proekologicznych;

Pierwszy dzień wiosny

- kształtowanie właściwych postaw wobec

natury;

- poznawanie piękna przyrody najbliższej

okolicy – rozwijanie cnoty wrażliwości;

Kwiecień

Turniej Żołnierzy

Niezłomnych

– rozwijanie postawy patriotycznej;

– rozbudzanie zainteresowania historią Polski oraz uczenie szacunku dla ludzi walczących

w obronie kraju;

– rozwijanie cnoty odwagi,

odpowiedzialności oraz hojności i wrażliwości;

Wielki Tydzień i Uroczystość Zmartwychwstania

Pańskiego

- pogłębianie wiedzy na temat

Zmartwychwstania Pańskiego;

- poznanie symboli, tradycji i obrzędów

związanych z przeżywaniem Triduum Paschalnego;

Międzynarodowy

Dzień Ziemi

- kształtowanie właściwych relacji wobec

środowiska naturalnego;

- promowanie postaw proekologicznych;

Święto Chrztu Polski

- rozwijanie postaw patriotycznych

Maj

Święto Flagi

- rozwijanie cnoty szacunku wobec symboli narodowych;

Święto Konstytucji 3

Maja

- rozwijanie postaw patriotycznych

Dzień Matki

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

- rozwijanie cnoty: odwagi, męstwa,

posłuszeństwa;

- pielęgnowanie obrzędowości klasy i szkoły;

- integrowanie środowiska szkolnego

Czerwiec

Międzynarodowy

Dzień Dziecka

- kształtowanie postawy właściwego zachowania podczas imprezy kulturalnej;

Święto Rodziny –

piknik rodzinny

- rozwijanie cnoty radości;

- promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

- kształtowanie postawy właściwego

zachowania podczas imprezy kulturalnej;

Talenty Fregaty

- kształtowanie postawy właściwego

zachowania podczas imprezy kulturalnej;

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

Dzień Ojca

- promowanie szkoły w środowisku

lokalnym;

- rozwijanie cnoty: odwagi, męstwa,

posłuszeństwa;

- pielęgnowanie obrzędowości klasy i szkoły;

- integrowanie środowiska szkolnego

Pożegnanie VIII klasy

- rozwijanie cnoty pracowitości i wytrwałości

w dążeniu do odniesienia sukcesu

edukacyjnego;

Cyklicznie przez cały rok

Spotkania Akademii

Familijnej

- wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły

poprzez edukację rodziców

– wychowanie

w oparciu o kształtowanie nawyków i cnót;

- współpraca z rodzicami na rzecz szeroko rozumianego dobra dzieci;

10.STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Organ prowadzący:

 • decyduje o zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy pedagoga, psychologa i logopedy,
 • współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu.

Dyrektor

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych;
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom, jak
  i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych

 • kieruje procesem dydaktycznym Szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 • na podstawie upoważnienia Dyrektora zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
 • ponosi odpowiedzialność za dokumentację szkoły w zakresie opracowania i realizacji programów nauczania;
 • kontroluje osiągnięcia nauczycieli w realizacji programów nauczania;
 • podejmuje wszelkie inne zadania związane z funkcjonowaniem szkoły i kierowaniem jej działalnością, które obejmują zagadnienia związane z nauczaniem w szkole;

Wicedyrektor ds. Wychowawczych

 • tworzy we współpracy z nauczycielami i specjalistami program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, a po jego zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą, kontroluje nauczycieli w zakresie jego realizacji i zobowiązanych do jego realizacji pracowników szkoły;
 • zatwierdza programy wychowawcze klas i kontroluje ich realizację;
 • przygotowuje planu tutoringu i przedkłada je Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;
 • monitoruje realizację tutoringu;
 • współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i Rodzicami w zakresie rozwoju uczeniów;
 • organizuje wolontariat szkolny
 • czuwa nad prawidłowym rozwojem kontaktów między Rodzicami a szkołą, w tym
  w szczególności między Rodzicami a nauczycielami, Rodzicami a Radą Zarządzającą Szkoły;
 • diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,
 • współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania
  z zakresu profilaktyki,
 • inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

Wychowawca klasy:

 • dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie,
 • wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami,
 • wychowawcy prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy

wszystkich uczniów;

  ·zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

  ·sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą

warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie
i w społeczeństwie;

  ·poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków;

  ·mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na

tolerancji i poszanowaniu godności osoby;

·uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia

własnej wartości;

·kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania

decyzji, elastyczności w zachowaniu;

·realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu

wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

Nauczyciele:

·powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole

i w mieście;

  ·mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego;

  ·mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, czuwającymi nad programem

resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby);

  ·wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

  ·udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
  o rozpoznanie potrzeb uczniów;

  ·kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności

sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  ·uczą szacunku do wiary uczniów przynależnych do innych religii;

  ·budują postawy kierowania się chrześcijańskim systemem wartości;

  ·wzmacniają odwagę i wiarę w dokonywaniu wyborów opartych na wartościach i

normach chrześcijańskich;

·odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i

poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.;

·inspirują uczniów do twórczych poszukiwań,

 • współpracują z opiekunami rodzin w realizacji zadań profilaktycznych,
 • wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP,
 • doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.

Rada Pedagogiczna:

 • określa zadania w zakresie profilaktyki,
 • określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych,
 • dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

Rodzice:

  ·powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

  ·proponować im pozytywne formy wypoczynku, dostępne w szkole i w mieście;

  ·mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz wychowawczo-profilaktycznych w danej klasie i szkole;

  ·współdziałają i wespół odpowiadają za wychowanie i kształcenie własnych dzieci
  w duchu wartości chrześcijańskich.

 • przedstawiają Radzie Zarządzającej opinie na temat profilaktyki,
 • korzystają z pomocy i wsparcia ze strony Dyrektora Szkoły/ i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki,
 • wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  Rodzice odpowiedzialni za klasę:

  ·reprezentują ogół rodziców szkoły oraz podejmują działania wspierające proces wychowawczy szkoły;

  ·współdecydują o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczą

  w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

  ·pozyskują i gromadzą środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły;

  ·organizują formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów

  i zadań szkoły;

  · motywują do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

11.EWALUACJA

Ewaluacja programu jest zgodna ze statutem szkoły. Wprowadzanie zmian może odbywać się w oparciu o potrzeby szkoły, wynikające z monitorowania zachowań uczniowskich, płynących stąd wniosków.

Ewaluacja skuteczności powyższych oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych zostanie dokonana w oparciu o: bieżącą, bezpośrednią wymianę opinii oraz obserwacji nauczycieli, badania ankietowe przeprowadzane wśród poszczególnych podmiotów społeczności szkolnej, wymianę informacji z rodzicami uczniów, zapisy w dokumentacji, innowacje i projekty działań, okresową analizę sytuacji wychowawczej i sprawozdań z przeprowadzonych działań.

Wyniki ewaluacji mają służyć do oceny rezultatu i efektywności prowadzonych działań ujętych w harmonogramie, realizowanych w roku szkolnym przez wychowawców, nauczycieli, specjalistów i uczniów tej szkoły.

Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie prowadzonych działań tak, aby uwzględniać aktualne potrzeby młodzieży.

Zespół do spraw ewaluacji w zakresie wychowawczo – profilaktycznej działalności szkoły przeprowadza badania ewaluacyjne według opracowanego planu.

12.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2020/2021

Lp

Obszar/ sfera

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.

Sfera rozwoju intelektualnego

Działania wychowawcze związane z dbaniem o realizację obowiązku szkolnego uczniów

Podniesienie frekwencji uczniów w szkole

realizacja nowej podstawy programowej oraz rozszerzonych programów nauczania,

nauczyciele

Cały rok

organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce, realizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych, realizacja zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe z przedmiotów, koła zainteresowań),

Nauczyciele

Wychowawca

Psycholog

Cały rok

organizowanie wycieczek do muzeum, galerii, na wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi,

Nauczyciel przedmiotu

Wychowawcy

Wg potrzeb

organizowanie konkursów tematycznych na szczeblu szkolnym oraz przygotowanie młodzieży do startu w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Cały rok

Wg planu pracy

zachęcanie uczniów do samodzielnego i systematycznego korzystania z zasobów biblioteki Szkolnej i z zajęć bibliotecznych.

Wychowawcy

biblioteka

Cały rok

zapoznanie uczniów z zasadami i procedurami egzaminów zewnętrznych

Nauczyciele przedmiotów,

Wychowawcy

Wrzesień,

według potrzeb

realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej,

-objęcie opieką psychologiczno - pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Cały rok

organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym również z doradcami zawodowymi, celem ułatwienia wyboru zawodu i realizacji kariery zawodowej.

Wychowawcy

Doradca zawodowy

Pedagog

Cały rok

nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce w poszczególnych klasach,

Dyrektor

czerwiec

warsztaty i prelekcje dla rodziców (spotkania z przedstawicielami instytucji społecznych, prowadzenie programów profilaktycznych, warsztatów tematycznych z zakresu opieki i wychowania)

Wychowawcy

Psycholog

Dyrektor

Cały rok wg potrzeb

regularne spotkania z rodzicami (zapoznanie z dokumentacją szkoły: Statut Szkoły); informacje o postępach w nauce i frekwencji, indywidualne spotkania z rodzicami

Wychowawcy

Nauczyciele

Wg planu pracy szkoły

monitorowanie liczby opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin - wdrożenie procedur reagowania w sytuacji wysokiej absencji ucznia

-kontrola frekwencji uczniów i szybka interwencja w razie potrzeby.

-indywidualne rozmowy z uczniami niesystematycznie uczęszczającymi na zajęcia lekcyjne i ich rodzicami

- zapoznanie z systemem ocen zachowania

-udzielanie upomnień i nagan wychowawcy i dyrektora szkoły

-zapoznanie z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów

-konsekwentne wymaganie znajomości tematyki zajęć, na których uczeń był nieobecny(w przypadku absencji na poszczególnych zajęciach)

Dyrektor

Wychowawcy

psycholog

Nauczyciele

Cały rok

Wg potrzeb

zachęcanie rodziców do uczestniczenia w życiu klasy i szkoły

Wychowawcy

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Podczas zebrań,

Cały rok

podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności wychowawczych przez nauczycieli i wychowawców

Nauczyciele i wychowawcy

Wg planu WDN

udział nauczycieli w kursach, szkoleniach poza terenem szkoły zwłaszcza poświęconych doskonaleniu umiejętności wychowawczych oraz interwencyjnych wobec aktualnych problemów obserwowanych w środowisku szkolnym oraz dzielenie się pozyskanymi w ten sposób informacjami z innymi nauczycielami

Nauczyciele i wychowawcy

Wg planu i harmono-gramu szkoleń

2.

Sfera psychiczna i fizyczna

Profilaktyka

edukacja

zdrowotna

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat uzależnień - filmy, pogadanki oraz programy profilaktyczne, kampanie społeczne,

Psycholog

Wychowawcy

Pedagog

Wg planu godzin wychowawczych

realizacja zajęć na temat demoralizacji, odpowiedzialności karnej nieletnich, skutków nałogów

Nauczyciel WOS+wychowawcy

Wg planu godzin wychowawczych

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich

Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok

Wg harmonogramu dyżurów

uświadamianie zagrożeń związanych otyłością i nieprawidłowym odżywianiem,

Nauczyciel biologii

Psycholog

wg planu lekcji

współpraca z Policją i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Psycholog,

Wychowawcy

wg potrzeb

wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych, uczenie bezpieczeństwa w Internecie.

Wychowawcy

Nauczyciele informatyki

Psycholog

wg planu pracy

przestrzeganie procedur postępowania w przypadku zagrożenia narkomanią, alkoholizmem itp.

Wychowawcy

Psycholog

Cały rok

lekcje wychowawcze na temat szkodliwości nikotyny

Wychowawcy

Wg planu gw

prowadzenie dyżurów na korytarzach, w szatni, przy wejściu do szkoły.

Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok

Wg harmonogramu dyżurów

zaproponowanie uczniom udziału w zajęciach pozalekcyjnych w celu rozwijania osobistych pasji i zainteresowań. Aktywne spędzanie czasu wolnego

Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

3.

Sfera społeczna

zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły

Wychowawcy

Wrzesień

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i uwrażliwienie na jej problemy, krzewienie idei wolontariatu, włączanie się akcje charytatywne

-organizowanie zbiórek pieniędzy, żywności, ubrań i zabawek dla potrzebujących

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Wg planu pracy

organizacja i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych w celu kształtowania postaw patriotycznych i religijnych:

-Święto Niepodległości

-uchwalenie Konstytucji 3 Maja

-Orszak Trzech Króli

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

Wg planu i kalendarza imprez

organizowanie imprez wewnątrzszkolnych, m. in.:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Sprzątanie Świata
 • Dzień Języków obcych
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Dziecka/ Dzień Sportu
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Matki i Ojca
 • inne wg potrzeb
 • Wychowawcy

  Nauczyciele przedmiotowi

  Wg planu i kalendarza imprez

  organizacja wigilii klasowych, jasełek, mikołajek, jajka wielkanocnego- w celu wzmocnienia i bezpieczeństwa

  oraz kształtowania więzi społecznych

  Wychowawcy

  Wg planu

  13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Działania zaplanowane w Programie wychowawczo-profilaktycznym mogą podlegać modyfikacji.

  Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany przez:

  Dawid Knopik

  Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 30 września 2020