Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Szkolne zasady

UCZEŃ:

 • Przychodząc do szkoły przed godz. 7.15, czeka na otwarcie poza budynkiem.
 • Jeśli przed godz. 7.15 szkoła jest już otwarta, może w niej przebywać wyłącznie wtedy, kiedy pozostaje pod opieką rodziców.
 • Punktualnie przychodzi na lekcje i spotkania.
 • Spóźniony czeka w sekretariacie do następnej lekcji. Rodzice są zobowiązani pisemnie wyjaśnić wychowawcy sytuację.
 • Zobowiązany jest przeprosić wszystkich, których spóźnienie dotyczy oraz podać jego powód.
 • Współpracuje z kolegami.
 • Nie wyklucza i nie dyskryminuje innych członków szkolnej społeczności, zarówno słownie, jak
  i gestem oraz nie zachowuje się wobec innych w brutalny sposób.
 • W przypadku złego samopoczucia zgłasza się do wychowawcy, opiekuna lub dyrektora.
 • Przekazuje wychowawcy pisemną informację od rodziców dotyczącą konieczności wyjścia poza teren szkoły w czasie lekcji. Wychowawca wyraża ewentualną zgodę pisemnie na dokumencie, odnotowując godzinę wyjścia i powrotu ucznia do szkoły, a następnie dołącza go do dokumentacji szkolnej. (Prosimy o nienadużywanie takich sytuacji.)
 • Zabiera głos wtedy, kiedy ma na to pozwolenie nauczyciela.
 • Słucha w ciszy wypowiedzi innych osób.
 • Bez dyskusji stosuje się do poleceń nauczyciela.
 • Notuje zadania domowe w agendzie i przynosi odrobione w ustalonym terminie.
 • Porusza się po szkole wg ustalonych zasad.
 • Wchodzi i wychodzi z kaplicy, zachowując ciszę.
 • Spożywa obiad wyłącznie w stołówce.
 • Nie wchodzi do pomieszczeń, do których ze względów bezpieczeństwa, nie ma dostępu (np. na poddasze).
 • Dba o swój plecak i inne przedmioty tak, aby nie utrudniały poruszania się po szkole.
 • Dba o porządek na terenie szkoły, wyrzuca śmieci do kosza, nie okleja mebli, nie pisze po nich itp.
 • Nosi zgodny z regulaminem strój szkolny.
 • Nie przynosi do szkoły gum do żucia i aerozoli.
 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków psychoaktywnych. Uczeń niestosujący się do tych zakazów może zostać usunięty ze szkoły.
 • Opuszcza szkołę pod opieką rodziców. Szkoła kończy pracę o godz. 17.00. Rodzice odbierający ucznia są zobowiązani telefonicznie uprzedzić nauczyciela świetlicy
  o swoim ewentualnym spóźnieniu oraz pokryć koszty z tym związane zgodnie
  z obowiązującym regulaminem wnoszenia opłat.