Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Szkolne zasady

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie,
zagubienie czy kradzież sprzętu.
2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy CD, mp3, mp4, dyktafonów, aparatów
cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez
uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy
to wszystkich funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny; zakaz ten dotyczy również
wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez
szkołę,
b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy
to również słuchawek),
c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
uczniów bez ich wiedzy i zgody,
d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez
zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
f) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany
w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku
odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń
ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani
o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma
miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia
uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy
dyscyplinującej.
10. Konsekwencje łamania powyższych zasad regulowane będą przez radę pedagogiczną szkoły.


Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

1. Uczniowie w świetlicy zostają zapoznani z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, na podwórku lub boisku szkolnym.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaznajomienia się z rodzajem zajęć dodatkowych, na jakie zapisują dziecko, oraz terminami, w jakich się one odbywają.
4. Rodzice/opiekunowie osobiście odbierają dziecko ze świetlicy, oczekując na nie
cierpliwie przed salą świetlicową. Wchodzenie do sali świetlicowej, wywoływanie
dziecka przez telefon, umawianie się z nim przy recepcji lub przed szkołą jest zabronione.
5. Rodzice/opiekunowie powinni poinformować nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy.
6. Ucznia ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie lub pisemnie wyznaczone przez nich osoby, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę,
której danych rodzic/opiekun prawny nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych ucznia
(upoważnienie telefoniczne nie ma mocy prawnej).
7. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy i nie
może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10. roku życia (wedle przepisów Kodeksu ruchu drogowego).
8. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy. W razie nieprzestrzegania godzin działania świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia jej pracy.
9. Na teren świetlicy nie można wprowadzać żadnych zwierząt.


Procedury wejścia/wyjścia, przebywania rodziców/prawnych opiekunów oraz osób obcych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata w Gdańsku

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest traktowany jako osoba obca.

2. Wejściem dedykowanym do wchodzenia i wychodzenia uczniów oraz osób obcych jest wejście główne od frontu budynku.

3. W godzinach 7:15-8:15 oraz 14:30-17:00 uczniowie wchodzący do szkoły oraz rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z klas 1-3, powinni wybrać przycisk „świetlica” a po zgłoszeniu się nauczyciela podać imię i nazwisko oraz klasę.

4. W godzinach 8:15-14:30 wejście do szkoły należy zgłosić do sekretariatu lub pokoju nauczycielski ego wybierając odpowiedni przycisk.

5. Osoba obca (poza rodzicami/prawnymi opiekunami odprowadzającymi
i odbierającymi dzieci zgodnie z pkt. 3) jest zobowiązana po wejściu do szkoły zgłosić pracownikowi sekretariatu cel, podając swoje imię i nazwisko.

6. Sekretariat prowadzi książkę wejść i wyjść osób obcych, niezwiązanych bezpośrednio z placówką.

7. Osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

8. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły
i odbierają je po zajęciach, mogą przebywać wyłącznie w holu głównym na parterze szkoły. Nie mogą, bez asysty pracownika szkoły, przebywać na wyższych oraz niższych kondygnacjach szkoły.

9. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia lub odebrania oczekującego dziecka.

10. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć, oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu, wchodzenia do jadalni szkolnej.

11. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą odbywać się podczas przerw międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

12. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z tutorem powinny odbywać się w uzgodnionym czasie, w pokoju gościnnym. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest rozmowa w innym pomieszczeniu szkoły.

13. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, sportowo – rekreacyjnych.

14. Wejście tylne jest stale zamknięte. Można z niego korzystać do wyjść grupowych (długa przerwa, wycieczka) pod nadzorem opiekuna grupy. Każdorazowo, po wyjściu/wejściu grupy uczniów, jej opiekun zobowiązany jest do zamknięcia wejścia na klucz.

15. Pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przed dyrektora szkoły mogą indywidualnie korzystać z wejścia tylnego. Sekretariat prowadzi rejestr osób posiadających klucze od tego wejścia.

16. W przypadku zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły, wejście jej uczestników jest możliwe tylnym wejściem wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej. Osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne zobowiązana jest do odbioru uczestnika sprzed wejścia oraz odprowadzenia po zakończonych zajęciach.

17. Drzwi główne zamykane są na klucz przez nauczyciela kończącego popołudniowy dyżur świetlicowy ok. godz. 17:00 a otwierane o godzinie 7:15 przez nauczyciela rozpoczynającego poranny dyżur w świetlicy szkolnej.

18. Klucz od wejścia głównego nie posiada kopii i jest przechowywany
w pomieszczeniu świetlicy.


Regulamin uznawania osiągnięć uczniów w szkole Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb uznawania osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Osiągnięcia zostaną przyznane uczniom klas Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata.

3. Decyzję w sprawie uznania osiągnięć podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy.

§2

Tryb uznawania osiągnięć

1. Uczeń składa wniosek o uznanie osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego w szczególności w formie wolontariatu, dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją.

a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w zakresie pozaszkolnej aktywności społecznej (opinię lub zaświadczenie opiekuna organizacji, koła, związku itp.),

b) zaświadczenie o pozaszkolnym wolontariacie (co najmniej 30 godzin w okresie jednego roku szkolnego).

2. Dokumenty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1., oraz opinie pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Przykłady aktywności społecznej uznawanej w szkole:

a) wolontariat;

b) aktywna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim;

c) aktywna i efektywna praca przy organizacji oraz uczestnictwo w imprezach szkolnych, środowiskowych, lokalnych, w tym: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Ojca, Orszak Trzech Króli, Parada Niepodległości, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej Żołnierzy Wyklętych,Piknik Fregaty, Uroczyste apele i wydarzenia związane z Świętami Narodowymi, Dni otwarte szkoły, Kolędowanie,

d) aktywna i efektywna praca na rzecz środowiska lokalnego w swoich parafiach, w tym pełnienie funkcji ministranta lub lektora;

e) aktywna i efektywna praca przy organizowaniu kiermaszów na cele dobroczynne;

f) praca w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych w tym: harcerstwo, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Caritas;

g) systematyczna pomoc samokoleżeńska np.: uczniom posiadającym orzeczenia, mającym trudności w nauce;

h) praca na rzecz środowiska naturalnego, w tym: opieka nad Parkiem w Królewskiej Dolinie.

Warunkiem uznania osiągnięć jest systematyczna praca, nie jednorazowe działanie.

4. Wychowawca podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć, sporządza opinię (na podstawie dokumentów i opinii od innych nauczycieli) do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Przedstawia wnioski o uznanie osiągnięć na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski o uznanie osiągnięć.

6. Uznanie osiągnięć wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen w punkcie „Szczególne osiągnięcia”, dostosowując zapis do osiągnięć ucznia:

a) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

b) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego;

c) w zakresie aktywności społecznej na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu i pracy na rzecz środowiska szkolnego.

7. Wychowawca oddaje uczniowi oryginalne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające ww. działalność.

§3

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor.

Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019