Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Szkolne zasady

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie,
zagubienie czy kradzież sprzętu.
2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy CD, mp3, mp4, dyktafonów, aparatów
cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez
uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy
to wszystkich funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny; zakaz ten dotyczy również
wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez
szkołę,
b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy
to również słuchawek),
c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
uczniów bez ich wiedzy i zgody,
d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez
zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
f) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany
w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku
odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń
ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani
o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma
miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia
uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy
dyscyplinującej.
10. Konsekwencje łamania powyższych zasad regulowane będą przez radę pedagogiczną szkoły.


Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

1. Uczniowie w świetlicy zostają zapoznani z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, na podwórku lub boisku szkolnym.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaznajomienia się z rodzajem zajęć dodatkowych, na jakie zapisują dziecko, oraz terminami, w jakich się one odbywają.
4. Rodzice/opiekunowie osobiście odbierają dziecko ze świetlicy, oczekując na nie
cierpliwie przed salą świetlicową. Wchodzenie do sali świetlicowej, wywoływanie
dziecka przez telefon, umawianie się z nim przy recepcji lub przed szkołą jest zabronione.
5. Rodzice/opiekunowie powinni poinformować nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy.
6. Ucznia ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie lub pisemnie wyznaczone przez nich osoby, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę,
której danych rodzic/opiekun prawny nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych ucznia
(upoważnienie telefoniczne nie ma mocy prawnej).
7. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy i nie
może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10. roku życia (wedle przepisów Kodeksu ruchu drogowego).
8. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy. W razie nieprzestrzegania godzin działania świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia jej pracy.
9. Na teren świetlicy nie można wprowadzać żadnych zwierząt.