Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Szkolne zasady

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie,
zagubienie czy kradzież sprzętu.
2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy CD, mp3, mp4, dyktafonów, aparatów
cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez
uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy
to wszystkich funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny; zakaz ten dotyczy również
wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez
szkołę,
b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy
to również słuchawek),
c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
uczniów bez ich wiedzy i zgody,
d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez
zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
f) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany
w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku
odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń
ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani
o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma
miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia
uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy
dyscyplinującej.
10. Konsekwencje łamania powyższych zasad regulowane będą przez radę pedagogiczną szkoły.

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

1. Uczniowie w świetlicy zostają zapoznani z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, na podwórku lub boisku szkolnym.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaznajomienia się z rodzajem zajęć dodatkowych, na jakie zapisują dziecko, oraz terminami, w jakich się one odbywają.
4. Rodzice/opiekunowie osobiście odbierają dziecko ze świetlicy, oczekując na nie
cierpliwie przed salą świetlicową. Wchodzenie do sali świetlicowej, wywoływanie
dziecka przez telefon, umawianie się z nim przy recepcji lub przed szkołą jest zabronione.
5. Rodzice/opiekunowie powinni poinformować nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy.
6. Ucznia ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie lub pisemnie wyznaczone przez nich osoby, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę,
której danych rodzic/opiekun prawny nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych ucznia
(upoważnienie telefoniczne nie ma mocy prawnej).
7. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy i nie
może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10. roku życia (wedle przepisów Kodeksu ruchu drogowego).
8. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
i punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy. W razie nieprzestrzegania godzin działania świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia jej pracy.
9. Na teren świetlicy nie można wprowadzać żadnych zwierząt.

Regulamin uznawania osiągnięć uczniów w szkole Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb uznawania osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Osiągnięcia zostaną przyznane uczniom klas Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata.

3. Decyzję w sprawie uznania osiągnięć podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy.

§2

Tryb uznawania osiągnięć

1. Uczeń składa wniosek o uznanie osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego w szczególności w formie wolontariatu, dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją.

a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w zakresie pozaszkolnej aktywności społecznej (opinię lub zaświadczenie opiekuna organizacji, koła, związku itp.),

b) zaświadczenie o pozaszkolnym wolontariacie (co najmniej 30 godzin w okresie jednego roku szkolnego).

2. Dokumenty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1., oraz opinie pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Przykłady aktywności społecznej uznawanej w szkole:

a) wolontariat;

b) aktywna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim;

c) aktywna i efektywna praca przy organizacji oraz uczestnictwo w imprezach szkolnych, środowiskowych, lokalnych, w tym: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Ojca, Orszak Trzech Króli, Parada Niepodległości, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej Żołnierzy Wyklętych,Piknik Fregaty, Uroczyste apele i wydarzenia związane z Świętami Narodowymi, Dni otwarte szkoły, Kolędowanie,

d) aktywna i efektywna praca na rzecz środowiska lokalnego w swoich parafiach, w tym pełnienie funkcji ministranta lub lektora;

e) aktywna i efektywna praca przy organizowaniu kiermaszów na cele dobroczynne;

f) praca w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych w tym: harcerstwo, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Caritas;

g) systematyczna pomoc samokoleżeńska np.: uczniom posiadającym orzeczenia, mającym trudności w nauce;

h) praca na rzecz środowiska naturalnego, w tym: opieka nad Parkiem w Królewskiej Dolinie.

Warunkiem uznania osiągnięć jest systematyczna praca, nie jednorazowe działanie.

4. Wychowawca podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć, sporządza opinię (na podstawie dokumentów i opinii od innych nauczycieli) do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Przedstawia wnioski o uznanie osiągnięć na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski o uznanie osiągnięć.

6. Uznanie osiągnięć wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen w punkcie „Szczególne osiągnięcia”, dostosowując zapis do osiągnięć ucznia:

a) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

b) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego;

c) w zakresie aktywności społecznej na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu i pracy na rzecz środowiska szkolnego.

7. Wychowawca oddaje uczniowi oryginalne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające ww. działalność.

§3

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor.

Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019


Procedury funkcjonowania

Fregaty Szkoły Podstawowej dla Chłopców w Gdańsku

w roku szkolnym 2021/2022

Procedury zostały określone na podstawie „Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny”.

OGÓLNE

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  5.Przy wejściach do budynku wystawione będą pojemniki z płynem dezynfekcyjnym
  oraz informacje o obowiązku przeprowadzania dezynfekcji przez wszystkie osoby wchodzące na teren placówki. Pojemniki z płynem do dezynfekcji, wraz z instrukcją dezynfekcji rąk, znajdować się będą także na każdej kondygnacji budynku, na której odbywają się zajęcia opiekuńcze lub dydaktyczne.

  6.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  o1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  odystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  odystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  oopiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  7.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  8.Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

  9.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

  10.Przy głównym wejściu do szkoły oraz przy sekretariacie umieszczone zostaną informacje dotyczące zasad higienicznych, niezbędne numery telefonów oraz szkolne procedury związane z COVID-19.

  11.Ustala się oznaczoną strefę wspólną szkoły, do której wchodzić mogą rodzice z dziećmi oraz osoby obce. Strefa wspólna obejmuje schody prowadzące od drzwi głównego wejścia na poziom 1, pokój spotkań (116) oraz sekretariat szkoły (101).

12.Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.

13.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  14.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  15.Jako pomieszczenie, w którym odizolowuje się dziecko manifestujące lub przejawiające niepokojące objawy choroby, wyznacza się Pokój spotkań s. 116.

  16.W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

  ·zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,

  ·pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

  ·przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

  ·w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

  17.Wyłączona z użycia zostaje fontanna na poziomie klas 4-8, a pozostałe dystrybutory wody pitnej do indywidualnych butelek, podlegają codziennej dezynfekcji.

  18.Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacji, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, wyłączników. Rejestr prac porządkowych prowadzi pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku pod nadzorem sekretarza szkoły.

  19.Wyjścia na przerwy, w tym przerwę rekreacyjną na zewnątrz budynku oraz na posiłki do szkolnej stołówki, będą się odbywały z minimalizowaniem możliwości kontaktu pomiędzy grupami.

  20.Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.

  21.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

  22.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

  23.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

  24.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

  25.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

  26.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

  27.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).

  PROCEDURY PRZYJŚCIA I WYJŚCIA DZIECI DO I ZE SZKOŁY

  28.Opiekunowie odprowadzający lub obierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

·1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  29.Celem ograniczenia ilości dzieci w szatni wprowadza się możliwość ich przychodzenia do szkoły w godzinach 7:15-8:15.

  30.W przestrzeniach wspólnych szkoły (szatnia, korytarze, łazienki) obowiązuje noszenie maseczek okrywających usta i nos.

  31.Przy wejściu oraz w trakcie zajęć, w przypadku podejrzenia infekcji, pracownik szkoły może skontrolować temperaturę dziecka.

  32.Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły głównym wejściem, od frontu szkoły. Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wejściem od szczytu budynku, gdzie znajdują się szatnie klas 4-8.

  33.Uczniowie spóźnieni, po godzinie 8:15, wchodzą głównym wejściem do budynku wpuszczani przez pracownika Sekretariatu.

  34.Dziecko po przyjściu do szkoły, kierowane jest przez pracownika do szkolnej szatni. Po przebraniu się, przechodzi do łazienki, gdzie myje ręce, a następnie przechodzi do sali wyznaczonej dla klasy lub świetlicy szkolnej.

  35.Po zakończonych zajęciach dziecko, które nie ma zgody na samodzielny powrót do domu oczekuje na rodzica/opiekuna w szkolnej świetlicy.

  36.Rodzic odbierający dziecko czeka na nie przed szkołą lub w wyznaczonej strefie wspólnej. Należy przestrzegać zasad, jak przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły.

  37.Uczniowie w szatni powinni pozostawać jak najkrócej, wyłącznie na czas niezbędny do przebrania się.

  38.Uczniowie powinni zadbać aby wszystkie swoje rzeczy znajdowały się w przeznaczonych dla nich szafkach.

  PROCEDURY PRZYJŚCIA PRACOWNIKÓW

39.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

40.Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  41.Przy wejściu do szkoły pracowników obowiązuje dezynfekcja rąk.

  42.W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, pracownicy szkoły mogą zostać poddani mierzeniu temperatury przez sekretarza/dyrektora szkoły.

  43.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

44.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w schowku pod blatem roboczym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  45.Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  46.Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

  47.Podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na terenie szkoły nie ma obowiązku stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych przez uczniów
  i nauczycieli.

  48.Zaleca się pozostawanie dzieci w klasach podczas przerw międzylekcyjnych, pamiętając o konieczności wietrzenia sali.

  49.Klasy mają prowadzone zajęcia w swoich salach. W przypadku pracowni przedmiotowych (laboratorium nauk przyrodniczych, sala techniczna, sala informatyczna, pokój terapii logopedycznej i pedagogicznej, gabinet szkolnego psychologa i pedagoga, szkolna kaplica) używany sprzęt i narzędzia oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

  50.Uczniowie klas 1-3 pozostają w trakcie zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych na poziomie 1, uczniowie klas 4-8 pozostają na poziomie 2. Są to pietra szkoły na których znajdują się sale poszczególnych grup klasowych.

  51.W przypadku zajęć dydaktycznych odbywających się na innych poziomach niż przypisane danej klasie, uczniowie przechodzą do pracowni przedmiotowych w zorganizowanych grupach pod opieką nauczyciela.

  52.W przypadku zapraszania wykładowców lub gości na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze należy traktować osoby takie, jak osoby obce. Wymagana jest dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m pomiędzy gościem a uczniami i nauczycielami.

  53.Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie czekają na nauczyciela, ustawieni w pary, przed salą lekcyjną. Do sali wchodzą razem z nauczycielem.

  54.Przed zakończeniem godziny lekcyjnej, uczniowie przygotowują się do kolejnych zajęć. Czas na przygotowanie ogłasza nauczyciel prowadzący zajęcia.

  55.Po zakończonej lekcji uczniowie opuszczają salę wraz z nauczycielem. Należy zadbać aby uczniowie w tym czasie skorzystali z toalety, umyli lub zdezynfekowali ręce, napili się wody.

  SZKOLNA BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

  56.Wypożyczenie książek ze szkolnej biblioteki i korzystanie z czytelni, jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biblioteki.

  57.W pomieszczeniu biblioteki i czytelni może znajdować się jednocześnie trzech uczniów.

  58.W szkolnej bibliotece obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

  59.Książki i inne materiały przechodzą co najmniej dwudniową kwarantannę przed ponownym ich wypożyczeniem.

  60.W pomieszczeniu szkolnej biblioteki funkcjonuje czytelnia, z której mogą korzystać uczniowie w godzinach pracy biblioteki.

  61.Czytelnia służy uczniom do odrabiania lekcji, czytania książek, przygotowywania się do konkursów przedmiotowych, pracy nad projektami.

  62.Na czas obowiązywania obostrzeń sanitarnych, na korytarzu na poziomie klas 4-8, wyznacza się dodatkowe miejsce z biurkiem, służące do odrabiania zadań domowych.

  KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

63.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

64.W sali gimnastycznej (do psychomotoryki) używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

65.Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

66.Zajęcia wychowania fizycznego należy jak najczęściej prowadzić na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

67.Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą (zajęcia basenowe) należy prowadzić zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi obiektów tego typu.

68.Korzystanie ze szkolnych stołów do ping-ponga może się odbywać w obrębie jednej grupy klasowej lub grupy świetlicowej z użyciem własnych rakietek.

  69.Przed i po każdych zajęciach wychowania fizycznego i sportowych należy dopilnować aby uczniowie starannie umyli ręce.

  WYJŚCIA NA PRZERWĘ REKREACYJNĄ

  70.Wyjścia na przerwy mogą się odbywać na teren zielony w otoczeniu szkoły, na którym dzieci zgodnie ze szkolnym obyczajem, spędzają przerwy rekreacyjne.

  71.Należy zapewnić taką organizację wyjścia, która uniemożliwi stykanie się ze sobą grup dzieci.

  72.Grupa wychodzi na przerwę rekreacyjną pod opieką nauczyciela.

  73.Uczniowie podczas przerwy rekreacyjnej muszą się znajdować w polu widzenia nauczyciela/opiekuna.

  74.Każdorazowo należy przypomnieć uczniom zasady zachowania się podczas przerwy rekreacyjnej.

  75.Uczniowie łamiący zasady, powinni być przywołani przez nauczyciela/opiekuna i do końca przerwy rekreacyjnej pozostawać w jego pobliżu.

  76.Po każdej przerwie rekreacyjnej należy dopilnować aby uczniowie starannie umyli ręce.

  PROWADZENIE SPOTKAŃ TUTORINGOWYCH Z RODZICAMI I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  77.Spotkania tutoringowe i spotkania z rodzicami dzieci (np. konsultacje przedmiotowe) mogą się odbywać online lub w pokoju spotkań, znajdującym się w strefie wspólnej. Dopuszcza się możliwość spotkań w terenie otwartym wokół szkoły z zachowaniem przepisów sanitarnych.

  78.Spotkania powinny się odbywać z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m, zasłonięciem ust i nosa oraz dezynfekcją rąk.

  79.W spotkaniach na terenie szkoły mogą uczestniczyć wyłącznie rodzice/opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

  80.Po każdym spotkaniu w pokoju spotkań, powinien on zostać zdezynfekowany i wywietrzony.

  SZKOLNA STOŁÓWKA I WYDAWANIE POSIŁKÓW

  81.Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze z zapewnieniem sztućców i naczyń.

  82.Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w szkole powinny być myte
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st. C.

  83.Należy usunąć ze szkolnej stołówki dodatków (cukier, sól, pieprz, a także wazoniki, serwetki i jednorazowe sztućce).

  84.Posiłki wydają pracownicy wyposażeni są w fartuchy, rękawiczki jednorazowe
  oraz maseczki osłaniające usta i nos. W stołówce nie prowadzi się samoobsługi.

  85.Stosuje się zmianowanie przy wydawaniu posiłków. Każda grupa spożywa posiłek przy stolikach ze swoją klasą.

  86.Ze względu na zapewnienie odstępu pomiędzy grupami uczniów, na czas obowiązywania obostrzeń sanitarnych, do spożywania posiłków udostępnia się korytarz przylegający do sali stołówki.

  87.Pomiędzy grupami przeprowadza się dezynfekcję stołów oraz krzeseł.

  88.Zapewnienie warunków higienicznych na stołówce leży po stronie firmy cateringowej.

  89.Przed każdym posiłkiem nauczyciel, opiekun grupy zobowiązany jest dopilnować
  aby uczniowie starannie umyli dłonie.

  90.Na stołówce należy zachować porządek i ograniczyć rozmowy.

91.Dzieci mogą spożywać na stołówce posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

92.Drugie śniadanie przyniesione z domu, podczas przerwy śniadaniowej, dzieci spożywają w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Śniadania powinny być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

  KORZYSTANIE ZE SZKOLNEGO AUTOBUSU

  93.Do dyspozycji uczniów jest poranny i popołudniowy autobus szkolny. Limit miejsc w autobusie określi przewoźnik - PKS Gdańsk.

  94.Poranny autobus przewożący uczniów do szkoły odjeżdża spod Szkoły dla Dziewcząt o godzinie 7:40, autobus popołudniowy, odbierający uczniów ze Szkoły dla Chłopców odjeżdża o godzinie 15:30.

  95.Uczniowie korzystają z autobusu pod opieką nauczyciela/opiekuna.

  96.Opiekun porannego autobusu będzie czekał na uczniów 5 minut przed planowanym odjazdem (nie ma świetlicy w Szkole dla Dziewcząt).

  97.W pierwszej kolejności miejsce przysługuje uczniom klas 1-3.

  98.Ze szkolnego autobusu korzystają również uczniowie klas 1-3 jadący na zajęcia basenowe przewidziane w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  99.W szkolnym autobusie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

  100.Uczniów należy usadzać w ramach grup klasowych. Miejsca wskazuje nauczyciel - opiekun autobusu.

  101.W autobusie obowiązuje zakaz głośnych rozmów, zamiany miejsc oraz spożywania posiłków.

KAPLICA SZKOLNA

102.Podczas przerw międzylekcyjnych, jak i przed i po zakończeniu zajęć, w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciele i uczniowie mogą swobodnie korzystać ze szkolnej kaplicy.

103.Podczas indywidualnego korzystania z kaplicy, należy zachować dystans min. 1,5 m oraz zakrywać nos i usta maseczką.

104.Pojemnik z wodą święconą na czas obostrzeń sanitarnych będzie opróżniony.

105.Podczas zajęć zorganizowanych (rekolekcje, nabożeństwa Drogi Krzyżowej lub innych), w szkolnej kaplicy może przebywać jedna grupa klasowa pod opieką nauczyciela. W tym przypadku nie obowiązuje noszenie maseczek okrywających nos i usta.

106.Kaplicę należy wietrzyć po każdej grupie uczniów.

107.Przed wejściem do kaplicy należy umyć lub zdezynfekować ręce.

108.Kaplica powinna być codziennie dezynfekowana, a podłoga myta detergentem.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ

109.Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań należy prowadzić salach lekcyjnych. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klas 1-3 powinny odbywać się na poziomie 1, w salach klas 1-3.

110.Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klas 4-8 powinny odbywać się na poziomie 2, w salach klas 4-8 lub pracowniach przedmiotowych. Wyjątkiem są zajęcia pozalekcyjne z informatyki, które mogą się odbywać w pracowni znajdującej się na poziomie 1.

  111.Przed każdymi zajęciami nauczyciel, opiekun grupy zobowiązany jest dopilnować
  aby uczniowie starannie umyli dłonie.

  112.Oczekując na zajęcia pozalekcyjne, uczniowie ustawiają się przed salą, w której będą się one odbywały.

  113.Po zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel je prowadzący odprowadza uczniów do szatni, a przypadku uczniów klas 1-3 do szkolnej świetlicy.

  114.Po zajęciach, sale i pracownie przedmiotowe powinny zostać zdezynfekowane i wywietrzone.

  115.Należy zadbać, w miarę możliwości, o odpowiedni odstęp pomiędzy uczniami w trakcie prowadzonych zajęć, min. 1,5 m. Dotyczy to zajęć prowadzonych z uczniami z różnych klas.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

  116.W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy bezzwłocznie odizolować go od grupy.

  117.Pomieszczeniem przeznaczonym do izolacji jest pokój 116.

  118.Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, prosząc o odebranie dziecka ze szkoły i zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.

  119.Telefony rodziców/opiekunów dostępne będą w książce adresowej szkolnego telefony oraz w dzienniku elektronicznym.

  120.Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są niezwłocznego odbioru syna

  121.Przy odbiorze dziecka ze szkoły nauczyciel podaje rodzicom informacje o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.

  122.W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić do tego inną osobę na piśmie.

  123.Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

  124.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

  125.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  126.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  127.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

  128.W przypadku powzięcia informacji o zakażenia lub zachorowaniu na COVID-19 osoby, która przebywała w placówce lub przez pracownika szkoły należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w kolejnym etapie należy poinformować organ prowadzący o zaistniałym fakcie przesyłając informację mailową na adres: marcin.borejko@fregata.edu.pl.