Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Statut szkoły

Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców

Statut

Spis treści

§1 Postanowienia ogólne. 1

§2 Cele i zadania szkoły. 2

§3 Struktura, organy szkoły i ich kompetencje. 3

§4 Organizacja pracy szkoły. 7

§5 Działalność organizacji na terenie szkoły. 8

§6 Zwyczaje szkolne. 9

§7 Prawa i obowiązki ucznia. 9

§8 Ocenianie Wewnątrzszkolne. 10

§9 Wolontariat23

§10 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 23

§11 Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole.24

§12 Nagrody i kary oraz wyróżnienia i konkursy. 24

§13 Skreślenia z listy uczniów.. 25

§14 Współpraca z rodzicami25

§15 Nauczyciele i wychowawcy. 26

§16 Budżet szkoły. 27

§17 Zasady przyjmowania uczniów do szkoły. 28

§18 Postanowienia końcowe. 28

Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów i niniejszego Statutu.

§1 Postanowienia ogólne

1. Pełna nazwa szkoły: Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców.

2. Typ szkoły: niepubliczna szkoła podstawowa.

3. Organ prowadzący szkołę: Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cystersów 13, zwane dalej Stowarzyszeniem.

4. Szkoła mieści się w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 38.

5. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

6. Szkoła kształci w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej.

7. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.

9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2 Cele i zadania szkoły

1. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie uczniów oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

2. Szkoła jest placówką o charakterze świeckim, w której - w procesie edukacyjno-wychowawczym - promuje się doktrynę Kościoła Katolickiego.

3. Szkoła realizuje cele dydaktyczne i wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

a. realizację podstaw programowych dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.Dz.U. z 2017 r., poz. 356;

b. podejmowanie działań wychowawczych rozumianych jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

c. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

d. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

e. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

f. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

g. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

h. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

i. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

j. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

k. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

l. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

m. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

n. wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

o. personalizację kształcenia;

p. edukację kulturalną, artystyczną i techniczną, kształtowanie osobistych opinii, odpowiedzialnego użycia wolności, umiejętności współżycia z innymi;

q. umożliwienie przyswajania umiejętności rozumowania i refleksji, aby uczniowie potrafili wykonywać swoją pracę z coraz większą dyscypliną, byli coraz bardziej krytyczni w rozumowaniu i bardziej sprawiedliwi w sądach;

r. wspieranie w uczniach postaw solidarności i otwartości wobec potrzeb osób i środowiska, w którym żyją;

s. kształtowanie w uczniach umiejętności zajmowania rozważnej i aktywnej postawy wobec zmian społecznych, ekonomicznych, politycznych;

t. wykorzystywanie nowych sposobów komunikowania się oraz zdobyczy naukowych i technologicznych;

u. zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny i edukację sportową uczniów;

v. kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, z uwzględnieniem przejawów ich własnej oryginalności i kreatywności;

w. zapewnienie nauczania języków obcych na wysokim poziomie;

x. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły;

y. program wychowawczo – profilaktyczny oparty o diagnozę potrzeb.

4. Realizując cele i zadania, o których mowa w §2, Szkoła w szczególności:

a. kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny rozwój osoby;

b. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie określonym przepisami przewidzianymi dla szkół publicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa;

c. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.

5. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele zgodnie z planem zajęć szkolnych, planem dyżurów i planem zajęć pozalekcyjnych, a poza terenem szkoły nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie odpowiedzialne za zajęcia.

6. Szkoła wspiera indywidualny rozwój ucznia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami (obserwacja, diagnoza, opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej) poprzez zindywidualizowane podejście, według ich potrzeb i własnych możliwości, a uczniom szczególnie uzdolnionym – dodatkowy rozwój w zakresie ich zainteresowań.

§3 Struktura, organy szkoły i ich kompetencje

1. Nadzór nad Szkołą sprawuje Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Szkoły.

2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

3. Stowarzyszenie zapewnienia właściwe warunki bhp oraz p. poż. osobom przebywającym w lokalu szkoły.

4. Organami Szkoły są:

a. Dyrektor Szkoły,

b. Wicedyrektor ds. Dydaktycznych,

c. Wicedyrektor ds. Wychowawczych,

d. Rada Pedagogiczna.

e. Samorząd Szkolny

5. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

Zarządzanie szkołą

6. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektorem Szkoły może być osoba niebędąca nauczycielem.

7. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje swoich Zastępców.

8. Zastępcami Dyrektora są:

a. Wicedyrektor ds. Dydaktycznych

b. Wicedyrektor ds. Wychowawczych

9. Dyrektor Szkoły, Wicedyrektorzy oraz przedstawiciel Rodziców mogą tworzyć Radę Zarządzającą Szkoły. Ponadto w skład Rady Zarządzającej mogą wchodzić Koordynatorzy, których zakresy zadań są określone przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i dopasowane do aktualnych potrzeb Szkoły.

10. Dyrektor Szkoły i jego Wicedyrektorzy oraz Koordynatorzy mogą być powołani na okres powołania Dyrektora. Osoba wchodząca w skład Rady Zarządzającej Szkoły może być powołana na kolejne kadencje.

11. Zadaniem Dyrektora Szkoły jest kierowanie pracą nauczycieli. Przed zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy o pracę z nauczycielami Dyrektor Szkoły występuje do Zarządu Stowarzyszenia o uzyskanie opinii w tej sprawie. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

a. kierowanie całą działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b. sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad pracą wszystkich pracowników szkoły;

c. tworzenie planu finansowego Szkoły;

d. realizacja planu finansowego Szkoły po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia;

e. pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej o ile jest nauczycielem; realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

f. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty;

g. odpowiedzialność za dokumentację Szkoły wobec organów, urzędów, instytucji oraz Zarządu Stowarzyszenia;

h. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów, prowadzonych w szkole;

i. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli m.in. w organizacji praktyk pedagogicznych oraz szkoleń dla zatrudnionych nauczycieli;

j. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne;

k. wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły i kierowaniem jej działalnością, zapewnienie właściwych warunków bhp oraz p. poż. osobom przebywającym w lokalu szkoły;

l. powoływanie Komisji Stypendialnej, którą tworzą Wicedyrektor ds. Wychowawczych oraz Wicedyrektor ds. Dydaktycznych;

m. organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego.

12. Wicedyrektor ds. Dydaktycznych jest przełożonym nauczycieli w zakresie dydaktyki. Do zadań Wicedyrektora ds. Dydaktycznych należy w szczególności:

a. kierowanie procesem dydaktycznym Szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;

b. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;

c. zwoływanie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy Dyrektor nie jest nauczycielem z odpowiednim stopniem awansu zawodowego;

d. odpowiedzialność za dokumentację szkoły w zakresie opracowania i realizacji podstawy programowej oraz opracowanych na jej podstawie programów nauczania;

e. kontrola osiągnięć nauczycieli w realizacji podstawy programowej oraz opracowanych na jej podstawie programów nauczania;

f. nadzór nad poprawnością oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

g. wszelkie inne zadania związane z funkcjonowaniem szkoły i kierowaniem jej działalnością, które obejmują zagadnienia związane z nauczaniem w szkole.

13. Wicedyrektor ds. Wychowawczych jest opiekunem uczniów i przełożonym nauczycieli w zakresie wychowania. Do zadań Wicedyrektora ds. Wychowawczych należy w szczególności:

a. tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, a po jego zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, kontrola nauczycieli w zakresie jego realizacji i zobowiązanych do jego realizacji pracowników szkoły;

b. zatwierdzanie programów wychowawczych klas i kontrola ich realizacji;

c. przygotowanie planu tutoringu i przedłożenie Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;

d. monitorowanie realizacji tutoringu;

e. organizacja wolontariatu szkolnego;

Rada Zarządzająca

14. Członkowie Rady Zarządzającej Szkoły (dyrektor, wicedyrektorzy i koordynator ROK-ów) działają kolegialnie poprzez opiniowanie propozycji rozwiązań/decyzji, których wykonanie odbywa się w ramach kompetencji przewidzianych w ustępach powyżej. Kolegialnego działania wymaga w szczególności:

a. przygotowywanie i/lub opiniowanie regulaminów innych organów Szkoły;

b. przygotowywanie i/lub opiniowanie planów pracy Szkoły przygotowanych przez członków Rady Zarządzającej Szkoły;

c. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć uczniów do Szkoły;

d. opiniowanie wszelkich wniosków wpływających do członków Rady Zarządzającej Szkoły w sprawach bieżącej działalności Szkoły, dotyczących w szczególności uczniów, nauki i wychowania, finansów, administracji itp. zgodne podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach ucznia i skreśleniu z listy ucznia;

e. opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć;

15. W posiedzeniach Rady Zarządzającej Szkoły mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły.

16. Każdy członek Rady Zarządzającej Szkoły:

a. ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach organów szkoły;

b. może wnioskować o skreślenie ucznia z listy uczniów;

c. współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności szkoły, w tym składać Zarządowi Stowarzyszenia niezbędne informacje w tym zakresie.

17. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go jeden z Zastępców. W sprawach należących do kompetencji Wicedyrektora ds. Dydaktycznych zastępuje go w pierwszej kolejności Wicedyrektor ds. Wychowawczych, a pod jego nieobecność – Dyrektor. W sprawach należących do kompetencji Wicedyrektora ds. Wychowawczych zastępuje go w pierwszej kolejności Wicedyrektor ds. Dydaktycznych, a pod jego nieobecność – Dyrektor.

18. Kadencja Członków Rady Zarządzającej Szkoły powołanych w czasie trwania kadencji pozostałych członków ulega odpowiednio skróceniu do dnia upływu pełnej kadencji 5-letniej. Uzupełnienie składu Rady Zarządzającej Szkoły może nastąpić w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania, nieobecności lub niemożności sprawowania obowiązków z innych przyczyn przez dotychczasowego członka tego organu przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Rada Pedagogiczna

1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole tworzą Radę Pedagogiczną, której przewodniczącym jest Dyrektor Szkoły o ile jest nauczycielem. W przypadku, gdy dyrektor nie jest nauczycielem, Radzie Pedagogicznej przewodniczy Wicedyrektor ds. Dydaktycznych. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy członkowie Rady Zarządzającej Szkoły. Mogą też uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2. Z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządza się protokoły zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

3. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a. zatwierdzanie planów pracy

b. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole

d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

e. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

c. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie w tajemnicy poruszanych na posiedzeniu spraw.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Nie może być on sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.Regulamin opracowują uczniowie pod kierunkiem opiekuna samorządu.

4.Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki,

d. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodniez własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i rzecznika praw ucznia.

5. samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Szczegółowe sposoby i formy realizacji wolontariatu określane sąw ciągu roku szkolnego każdorazowo wraz ze zgłoszonymi inicjatywami i dostosowane są do specyfiki konkretnych działań. Każda aktywność z zakresu wolontariatu odbywa się pod opieką nauczyciela.

6.Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna samorządu wspiera i pomaga samorządowi w realizacji jego zadań, a w szczególności:

a. pomaga w przeprowadzeniu wyborów do władz samorządu oraz w opracowaniu rocznego planu pracy samorządu, którego podstawę stanowi program wychowawczo - profilaktyczny szkoły,

b. wspiera samorząd w realizacji zaplanowanych zadań, współpracuje z dyrektorem wychowawcami klas, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym,

d. prowadzi edukację uczniów na temat zasad samorządności i demokracji oraz praw i obowiązków uczniów,

e. czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu.

§4 Organizacja pracy szkoły

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

a. I etap: klasy I – III szkoły podstawowej oraz

b. II etap: klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

2. Szkoła prowadzona jest na zasadach programowych określonych przez MEN dla szkół publicznych. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na jej terenie prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki i przepisami prawa.

3. Szkoła jest szkołą dla chłopców.

4. W zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich Szkoła stosuje przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego uwzględniające zapisy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z poszanowaniem kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy. Oddział klasowy nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. W szczególnych przypadkach decyzją organu prowadzącego oraz Dyrektora liczba uczniów w oddziale może zostać zwiększona.

6. Organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć opiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Zarządzającą Szkoły, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 120 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

8. W ramach potrzeb dydaktyczno-wychowawczych zajęcia mogą być prowadzone w blokach tematycznych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących łącznego trwania czasu zajęć.

9. W czasie przerw prowadzone są dyżury nauczycieli. Zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin dyżurów.

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

11. Szkoła może funkcjonować w oparciu o niepełną strukturę klas.

12. Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

b. pracowni specjalistycznych;

c. sali gimnastycznej z odpowiednimi urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;

d. biblioteki szkolnej;

e. świetlicy;

f. gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

g. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

13. Świetlica szkolna

a. Dla uczniów, które muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich Rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę; w godzinach porannych 7.15 – 8.00 oraz po południu po zakończeniu planowych zajęć do godz. 17.

b. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

14. W szkole działa biblioteka.

a. Zasoby biblioteki udostępniane są uczniom szkoły oraz nauczycielom szkoły, mogą być również udostępniane Rodzicom uczniów.

b. W ramach działalności biblioteki uczniowie mogą korzystać z czytelni.

c. Podręczniki zakupione w ramach dotacji wypożyczane są na rok szkolny.

d. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

e. Prasa jest udostępniana na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania jej do domu.

f. Pod koniec roku szkolnego należy wszystkie wypożyczone książki zwrócić do biblioteki we wskazanym terminie.

g. Z komputerów w bibliotece korzystamy tylko w celach edukacyjnych.

15. Zespoły nauczycielskie powoływane są przez RZ szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na okres jednego roku szkolnego. Rada Zarządzająca wyznacza lidera zespołu, który zwołuje pierwsze posiedzenie. Zasady pracy zespołów są ustalane na pierwszym posiedzeniu zespołu.

16. W szkole mogą działać następujące zespoły:

a. zespół psychologiczno-pedagogiczny, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (w tym współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi) na zasadach opisanych w dokumencie „Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”;

b. zespół dydaktyczno-wychowawczy ds. nauczania zintegrowanego;

c. zespół dydaktyczno-wychowawczy ds. II etapu edukacyjnego;

d. zespoły przedmiotowe;

17. W Szkole działa stołówka szkolna dla uczniów i personelu Szkoły.

§5 Działalność organizacji na terenie szkoły

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cel jest zgodny z charakterem i profilem wychowawczym Szkoły.

2. O zgodności celów, o których mowa w pkt. 1 decyduje Dyrektor Szkoły wyrażając zgodę na ich działalność.

3. Szkoła może prowadzić kursy szkoleniowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne niestanowiące działalności gospodarczej.

§6 Zwyczaje szkolne

1. Szkolnym zwyczajem jest wspólne świętowanie powrotu do szkoły po przerwie wakacyjnej, rozpoczęcie przerwy wakacyjnej, udziału w konkursach.

2. Pierwszy dzień zajęć szkolnych po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy wspólną Mszą św., po której spotykamy się w klasach na zajęciach przewidzianych planem lekcji. Dla uczniów niebiorących udziału we Mszy św., zapewniamy opiekę na terenie szkoły.

3. Ostatni dzień zajęć w roku szkolnym zaczynamy od Mszy św., po której spotykamy się na wspólnym apelu, a następnie w klasach wychowawcy wręczają uczniom świadectwa. Dla uczniów niebiorących udziału we Mszy św., zapewniamy opiekę na terenie szkoły.

4. 6 stycznia społeczność szkoły uczestniczy w Orszaku Trzech Króli, 11 listopada w obchodach Święta Niepodległości, w czerwcu spotykamy się razem z pozostałymi placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie na Święcie Fregaty.

§7 Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki;

b. dostosowania procesu kształcenia, wychowania i opieki do indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

c. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

d. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

e. życzliwego i podmiotowego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce;

f. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny;

g. poszanowania godności jej osoby;

h. rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

2. Do obowiązków ucznia należy:

a. ścisłe przestrzeganie przepisów Statutu i Regulaminów Szkoły;

b. udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie;

c. każda nieobecność wymaga pisemnej formy usprawiedliwienia przez rodzica przekazanej do wychowawcy klasy najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca;

d. dbanie o schludny wygląd oraz noszenie obowiązującego w szkole mundurka. Strój szkolny na co dzień: w klasach 1-6 błękitne polo z logo szkoły, w klasach 7-8 szare lub białe polo z logo Szkoły, granatowy sweter z logo szkoły, grafitowe spodnie. Na uroczystości strój galowy: biała koszula, krawat, granatowy sweter z logo szkoły lub marynarka z przypinką szkolną (od 3 klasy). Stój na zajęcia wychowania fizycznego i zawody sportowe to: granatowy dres z logo szkoły lub granatowe spodenki i błękitna koszulka typu t-shirt. Sytuacje, w których noszenie mundurka nie jest obowiązkowe to niektóre wyprawy szkolne, zawsze zgodnie z informacją od wychowawcy.

e. odpowiednia fryzura: krótkie włosy niezakrywające uszy; uczniowie nie farbują włosów;

f. aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych;

g. systematyczna i wytrwała praca nad wzbogaceniem swojej wiedzy, efektywnym wykorzystaniem czasu i warunków nauki;

h. punktualne stawianie się na lekcje i uczęszczanie na wszystkie zajęcia objęte planem nauczania;

i. odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, koleżanek, kolegów oraz przestrzeganie zasad kultury;

j. godne reprezentowanie Szkoły;

k. absolutny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią, stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

§8 Ocenianie Wewnątrzszkolne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

1. Założenie ogólne i cel oceniania

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia (Przedmiotem oceny jest postęp dokonany przez ucznia w stosunku do podstawy programowej oraz jej możliwości. Oceniając porównuje się etapy rozwoju każdego uczenia, a nie uczniów między sobą) oraz zachowanie ucznia.

2. Trymestralny podział roku szkolnego.

Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry, których czas trwania określa Dyrektor na pierwszej Radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

a. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w jej zachowaniu.

b. Pomoc uczniowi w pracy nad sobą poprzez pobudzanie rozwoju poznawczego, wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny oraz kształtowanie umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.

c. Motywowanie ucznia do stałej pracy.

d. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

e. Dostarczanie informacji nauczycielom o poziomie osiągnięcia założonych celów oraz umożliwienie im doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych określone są przez nauczycieli współpracujących w zespołach i wypływają bezpośrednio z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz realizowanych na jej podstawie programów nauczania i możliwości każdego z uczniów.

5. Zespoły nauczycielskie. W celu ustalenia jednolitych wymagań edukacyjnych na poszczególnych etapach mogą funkcjonować następujące zespoły:

a. zespół dydaktyczno-wychowawczy ds. nauczania zintegrowanego;

b. zespół dydaktyczno-wychowawczy ds. II etapu edukacyjnego;

c. Zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy oraz artystyczny i wychowania fizycznego oraz językowy.

Koordynatorów zespołów na kolejny rok szkolny, powołuje Dyrektor na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na wniosek zespołu, w danym roku szkolnym.

Zespoły prezentują opracowane następujące zagadnienia:

a. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych

b. Kryteria oceniania postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności

c. Przedmiotowy zestaw narzędzi oceniania uczniów (np. prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda, projekty, odpowiedzi ustne itp.)

d. Wymagania formalne (podręczniki, zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń, karty pracy itp.).

6. Ocenianie wyników nauczania

W szkole stosuje się ocenianie sumujące oraz elementy oceniania kształtującego. Ocenę kształtująca stosujemy w procesie nauczania, a ocenę sumującą, jako diagnozę sytuacji końcowej.

Ocenianie kształtujące jest stosowane w procesie uczenia się na etapie poznawania, uczenia nowych umiejętności. Ocena kształtująca nie ma wpływu na ocenę sumującą.

W szkole stosuje następujące elementy oceniania kształtującego:

a) wspólne z uczniami odkrycie i nazwanie celu lekcji,

b) formułowanie wymagań,

c) informację zwrotną przekazywaną przez nauczyciela pisemnie lub ustnie,

d) ocenianie koleżeńskie oraz

e) samoocenę.

Cele lekcji – nauczyciel prowadzi zajęcia w taki sposób, aby uczeń mógł odkryć cel prowadzonych zajęć; a na końcu zajęć możliwe było zweryfikowanie postawionych celów.

Wymagania – nauczyciel informuje uczniów, o punktach krytycznych w poznawanym materiale, czyli wskazuje, na co w procesie sprawdzania będzie zwracał uwagę lub na co powinien zwrócić uwagę uczeń sprawdzając samego siebie (samoocena).

Informacja zwrotna – jest komentarzem ustnym lub pisemnym do pracy ucznia; zawierającym wyszczególnienie dobrych elementów, elementów do poprawy oraz konkretne wskazówki jak i nad czym pracować dalej.

1.Formy aktywności podlegające sprawdzeniu i ocenie.

A.Ocenie kształtującej podlegają:

Badanie umiejętności (BU):

Celem badania umiejętności (BU) jest otrzymanie przez ucznia informacji zwrotnej (w formie pisemnej albo ustnej) o nabytym poziomie wiedzy i umiejętności:

a. badanie umiejętności poprzedza pracę kontrolną i odbywa się najpóźniej na lekcji powtórzeniowej;

b. informację zwrotną na temat BU, uczeń otrzymuje minimum na 2 dni przed pracą kontrolną

c. BU może mieć formę pisemną albo ustną

d. wyniki BU są na bieżącą przekazywane uczniom, nauczyciel nie ma obowiązku przechowywania ich do końca roku szkolnego.

B.Ocenie sumującej:

1. Praca kontrolna (pisemna albo ustna):

a. maksymalnie jedna dla ucznia w danym dniu i maksymalnie 3 w tygodniu;

b. nauczyciel zapowiada ją z tygodniowym wyprzedzeniem, zapisuje tę informację w dzienniku i podaje do wiadomości ucznia;

c. nauczyciel obowiązkowo podaje wymagania (tydzień przed pracą kontrolną, na lekcji powtórzeniowej lub zaraz na początku działu);

d. uczeń ma obowiązek poprawy pracy ocenionej na ocenę niedostateczną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w dzienniku;

e. sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace kontrolne do końca roku szkolnego; tj. 31 sierpnia. Po zakończeniu roku szkolnego, nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do zniszczenia prac pisemnych uczniów.

f. praca kontrolna w formie ustnej dotyczy osób, które posiadają takie zalecenie z PPP

g. dopuszczalne jest dopytanie ucznia w obecności świadka (tutora, innego ucznia lub nauczyciela).

2. Praca na lekcji (aktywność)

a. aktywność ucznia może być zaznaczona w dzienniku “+” lub “-”, po otrzymaniu przez ucznia wystarczającej liczby “+” lub “-” (zgodnie z PZO) uczeń otrzymuje ocenę sumującą;

b. uczeń ma prawo zgłosić w ciągu trymestru nieprzygotowanie do lekcji, w liczbie którą ustala nauczyciel danego przedmiotu, (zgodnie z PZO)

c. przekroczenie dopuszczalnej liczby nieprzygotowań w trymestrze wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej (zgodnie z PZO)

3.Zadania dodatkowe


C.Ocenie kształtującej lub sumującej (w zależności od ustaleń nauczyciela) / w zależności od PZO podlegają:

1. Odpowiedź ustna

a. nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać odpytania uczniów;

b. odpowiedź ustna obejmuje materiał z ostatnich 3 tematów, maksymalnie 4 lekcji.

2. Projekty (prezentacje, referaty, plakaty, lapbooki, lektury itp.);

a. przy ocenie sumującej, nauczyciel podaje wcześniej wymagania;

b. praca zapowiedziana jest z min. tygodniowym wyprzedzeniem nie ma możliwości poprawienia projektów ocenionych w formie oceny sumującej

3. Kartkówki

a. obejmuje materiał z ostatnich 3 tematów, jednak nie większy niż 4 lekcji;

b. nauczyciel nie musi zapowiadać kartkówek;

c. kartkówek ocenionych w formie oceny sumującej nie poprawia się.

4. Zeszyt

a. nauczyciel na początku roku szkolnego podaje uczniom wymagania dotyczące prowadzenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń;

2. Kryteria ocen w I etapie edukacyjnym (Klasy I-III)

Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi opracowanym w oparciu o podstawę programową, a oceną roczną dla klas I-III jest ocena opisowa. Na koniec każdego trymestru nauczyciele w klasach I-III formułują ocenę według przyjętego w klasach I-III wzorca. Roczna ocena opisowa jest umieszczona w arkuszu ocen każdego ucznia. W pierwszym etapie edukacyjnym nie stosuje się ocen sumujących.

A. Skala ocen

1. W klasie I - III stosujemy ocenę opisową.

2. W klasach IV –VIII stosujemy ocenę sumującą wyrażoną w stopniach wg następującej skali:

stopień celujący — 6;

stopień bardzo dobry — 5;
stopień dobry — 4;
stopień dostateczny — 3;
stopień dopuszczający — 2;
stopień niedostateczny — 1

Oceny odpowiadają następującym kryteriom:

Stopień celujący (6) – wymagania pełne; otrzymuje uczeń, który posiada pełną wiedzę i umiejętności wynikającą z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej danego przedmiotu oraz proponuje nietypowe rozwiązania zadań. Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który reprezentuje klasę lub szkołę w różnorodnych konkursach zajmując czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim zgodnie z art. 44j ustawy o systemie oświaty.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy wynosi 96-100% punktów możliwych do zdobycia.

Stopień bardzo dobry (5) – wymagania bardzo dobre;

otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu bardzo dobrym zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne korzystając z różnych źródeł wiedzy, a także potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy mieści się w przedziale 88-95%.

Stopień dobry (4) – wymagania rozszerzone;

Otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu zadowalającym wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w danej klasie, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy mieści się w przedziale 71-87%

Stopień dostateczny (3) – wymagania podstawowe.

Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu, a także rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy mieści się w przedziale 51-70%.

Stopień dopuszczający (2) – wymagania konieczne.

Otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu treści i umiejętności zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Otrzymuje ją również uczeń, który rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy mieści się w przedziale 35-50%.

Stopień niedostateczny (1) – nieopanowanie umiejętności koniecznych;

otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, a także nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

Średnia punktów uzyskanych ze sprawdzenia umiejętności i wiedzy mieści się w przedziale

0-34 %.

Szczegółowe kryteria przyznawania ocen opisane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. W ocenianiu bieżącym i trymestralnym dopuszcza się stosowanie przy stopniach cyfrowych znaku + z wyjątkiem oceny celującej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne przechowują prace kontrolne ucznia do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

B.Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii PPP lub innej poradni specjalistycznej do dostosowania wymagań i metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia; przy klasyfikacji trymestralnej i końcoworocznej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub średnim nauczyciel wystawia ocenę opisową.

C.Zaliczenia i poprawianie ocen

1. Uczeń, który nie napisał pracy kontrolnej w zaplanowanym terminie, jest zobowiązany do jej napisania w pierwszym wolnym terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż 1 tydzień, od momentu powrotu do szkoły. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu otrzymuje z pracy kontrolnej ocenę niedostateczną.

2. W przypadku, gdy uczeń otrzymał z pracy kontrolnej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy w terminie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o wyniku pracy kontrolnej.

3. Pisanie zaległych prac kontrolnych lub ich poprawy, odbywa się na konsultacjach z danego przedmiotu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się pisanie poprawy podczas zajęć.

4. Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i prac domowych nie podlegają poprawie.

5. W przypadku, gdy ocena końcowa waha się (pomiędzy niższą a wyższą) nauczyciel może ustalić jednorazowy sposób jej poprawy obejmujący wiadomości z całego roku szkolnego.

D. Klasyfikacja uczniów

1. Klasyfikację przeprowadza się trzy razy do roku, na zakończenie pierwszego i drugiego trymestru oraz co najmniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych ocenach końcowo trymestralnych. O ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz ocenie nagannej z zachowania należy skutecznie (poprzez uzyskanie podpisu na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru lub na kopii pisma w przypadku osobistego odbioru informacji) poinformować rodziców/opiekunów na miesiąc przed zakończeniem trymestru.

3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić pisemnie.

4. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

5. Sprawdzian przeprowadza się na uargumentowaną pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych ucznia, zgłoszoną do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianu ustala Dyrektor.

6. Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. Skład komisji:

a. przewodniczący – dyrektor lub wicedyrektor ds. dydaktycznych

b. egzaminator – nauczyciel prowadzący zajęcia

c. członek – wychowawca lub nauczyciel przedmiotu pokrewnego

Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, na pisemną prośbę rodziców/ opiekunów prawnych może do niego przystąpić w innym terminie ustalonym z Dyrektorem.

8. Uczeń jest nieklasyfikowany, jeśli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (ponad 50%) nie ma możliwości wystawienia jej oceny trymestralnej.

9. Na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, Dyrektor Szkoły przeprowadza egzamin klasyfikacyjny z materiału zrealizowanego w danym trymestrze. W sytuacji nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionych decyzję o egzaminie podejmuje Rada Pedagogiczna w drodze głosowania. Skład komisji egzaminacyjnej i procedury podobnie jak przy sprawdzianie wiedzy i umiejętności.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu klasyfikacyjnego, może na pisemny wniosek rodziców zdawać egzamin w nowym terminie ustalonym przez Radę Zarządzającą.

11. Oceny uzyskane ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz egzaminu klasyfikacyjnego są ostateczne.

E. Promowanie uczniów

1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymała oceny pozytywne.

3. Uczeń nieklasyfikowany i uczeń, który ze sprawdziany wiedzy i umiejętności otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego okresu kształcenia promować warunkowo ucznia, który w wyniku klasyfikacji otrzymał jedną ocenę niedostateczną o ile dany przedmiot jest kontynuowany w klasie programowo-wyższej. Nie może to być ostatni rok nauki na danym etapie edukacyjnym. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnić braki i wykazać się wiedzą przed nauczycielem prowadzącym dany przedmiot do końca danego trymestru. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku, wówczas otrzymuje stopień niedostateczny, który stanowi podstawę do wystawienia stopnia na dany trymestr.

5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem” zgodnie z wzorem świadectwa.

6. Szkołę kończy uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć II etapu edukacyjnego otrzyma oceny pozytywne oraz przystąpi do egzaminu po klasie ósmej.

F. Ocena zachowania

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, jak również poza szkołą oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Ocenę zachowania określa się na podstawie obserwacji, biorąc pod uwagę:

a. samoocenę ucznia,

b. opinie wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,

c. opinię innych nauczycieli,

d. obserwację nauczycieli.

Ocenianiu podlega:

e. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

f. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

g. dbałość o honor i tradycje szkoły,

h. dbałość o piękno mowy ojczystej,

i. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

j. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

k. okazywanie szacunku innym osobom,

2. Oceny zachowania i osiągnięć edukacyjnych dokumentowane są na piśmie po każdym trymestrze.

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a. oceny z zajęć edukacyjnych.

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. W klasach IV - VIII zachowanie oceniane jest każdym trymestrze według następującej skali:

a. wzorowe,

b. bardzo dobre,

c. dobre,

d. poprawne,

e. nieodpowiednie,

f. Naganne.

5. Kryteria końcowych rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania w kl. IV - VIII


Zachowanie wzorowe:

a. Szacunek dla zasad:

o Uczeń nie ma spóźnień ani godzin nieusprawiedliwionych.

o Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą.

o Zna zasady obowiązujące w szkole.

o Potrafi oceniać swoje postępowanie.

o Nosi kompletny mundurek szkolny oraz tarczę szkoły.

o Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

o Uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.

o Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.

o Zawsze odpowiednio zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych oraz dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

o Jest punktualny.

o Potrafi dostosować swój język do sytuacji/ osoby.

o Chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym.

o Nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym.

o Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.

o W czasie zajęć zawsze jest skoncentrowany na zadaniu.

o Nie przeszkadza nauczycielowi i innym uczniom w czasie pracy.

o Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.

o Dba o estetykę swojej klasy.

o Odpowiednio zachowuje się podczas posiłków i nie marnuje żywności.

o Respektuje zasady określone statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczące telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Jest przygotowany do zajęć i posiada odpowiednie przybory szkolne.

o Zawsze ma starannie odrobioną pracę domową.

o Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Zawsze utrzymuje porządek w miejscu pracy i szatni.

o Sumiennie wykonuje powierzone dyżury szkolne.

o Bierze czynny udział w życiu szkoły.

o Aktywnie włącza się w akcje charytatywne.

o Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych (na miarę swoich możliwości).

c. Relacje z innymi:

o Jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.

o Nie powoduje konfliktów w klasie.

o Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi

o konflikty nieporozumienia koleżeńskie.

o Jest uczynny i koleżeński.

o Jest otwarty na nowe relacje i potrafi je podtrzymywać.

o Pomaga osobom w potrzebie.

o Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

o Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów, nauczycieli oraz opracowników nie dydaktycznych.

o Nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji (słownej lub fizycznej).

o Stosuje zasady sieciowego savoir vivre, czyli netykiety.

d. Samoocena

0 Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.

Zachowanie bardzo dobre:

a. Szacunek dla zasad:

o Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 5 godzin. Dopuszczalna liczba spóźnień: 5 w ciągu roku szkolnego.

o Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą.

o Zna zasady obowiązujące w szkole.

o Potrafi oceniać swoje postępowanie.

o Nosi kompletny mundurek szkolny oraz tarczę szkoły.

o Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

o Uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.

o Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.

o Odpowiednio zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych oraz dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

o Jest punktualny.

o Potrafi dostosować swój język do sytuacji/ osoby.

o Nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym.

o Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.

o W czasie zajęć zawsze jest skoncentrowany na zadaniu.

o Nie przeszkadza nauczycielowi i innym uczniom w czasie pracy.

o Zawsze kończy rozpoczętą prace.

o Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.

o Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych (na miarę swoich możliwości).

o Dba o estetykę swojej klasy.

o Odpowiednio zachowuje się podczas posiłków i nie marnuje żywności.

o Respektuje zasady określone statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczące telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Jest przygotowany do zajęć i posiada odpowiednie przybory szkolne.

o Ma starannie odrobioną pracę domową.

o Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Zawsze utrzymuje porządek w miejscu pracy i szatni.

o Sumiennie wykonuje powierzone dyżury szkolne.

o Bierze czynny udział w życiu szkoły.

o Aktywnie włącza się w akcje charytatywne.

c. Relacje z innymi:

o Jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.

o Nie powoduje konfliktów w klasie.

o Chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym.

o Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty nieporozumienia koleżeńskie.

o Jest uczynny i koleżeński.

o Jest otwarty na nowe relacje i potrafi je podtrzymywać.

o Pomaga osobom w potrzebie.

o Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

o Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów, nauczycieli oraz pracowników nie dydaktycznych.

o Nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji (słownej lub fizycznej).

o Stosuje zasady sieciowego savoir vivre, czyli netykiety.

d. Samoocena

o Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.


Zachowanie dobre:

a. Szacunek dla zasad:

o Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 10 godzin. Dopuszczalna liczba spóźnień: 5 w ciągu roku szkolnego.

o Zazwyczaj prezentuje właściwą kulturę osobistą.

o Potrafi oceniać swoje postępowanie.

o Problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy, zgodny z normami postępowania.

o Nosi mundurek szkolny oraz tarczę szkoły.

o Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

o Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.

o Odpowiednio zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych.

o Zna obyczaje panujące w szkole i zwykle postępuje zgodnie z nimi.

o Potrafi dostosować swój język do sytuacji/ osoby.

o Na ogół nie ulega złym wpływom.

o Wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.

o Na zajęciach stara się nie przeszkadzać innym w czasie pracy.

o Nie zawsze kończy rozpoczętą pracę.

o Zachęcony przez nauczyciela bierze udział w życiu szkoły.

o Respektuje zasady określone statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczące telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Zazwyczaj ma odrabianą pracę domową.

o Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Utrzymuje porządek w miejscu pracy i szatni.

o Zazwyczaj odkłada rzeczy na swoje miejsce.

o Stara się dbać o estetykę swojej klasy.

o Dba o przybory szkolne.

c. Relacje z innymi:

o Jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.

o Zdarza mu się powodować konflikty w klasie jednak potrafi je samodzielnie rozwiązać.

o Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania.

o Jest uczynny i koleżeński.

o Jest otwarty na nowe relacje.

o Podtrzymuje relacje z wybranymi osobami.

o Zapomina o oddawaniu pożyczonych rzecz, trzeba mu o tym przypominać.

o Zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli.

d. Samoocena:

0 Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.


Zachowanie poprawne:

a. Szacunek dla zasad:

o Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 20 godzin. Dopuszczalna liczba spóźnień: 10 w ciągu roku szkolnego.

o Dostrzega popełnione błędy, umie naprawić wyrządzone szkody (po rozmowie wychowawczej).

o Na ogół nosi obowiązujący strój szkolny.

o Nie szanuje sprzętu szkolnego i cudzej własności.

o Nauczyciel musi przypominać uczniowi o odpowiednim zachowaniu się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych.

o Zna obyczaje panujące w szkole, jednak nie zawsze je honoruje.

o Zdarza mu się używać wulgaryzmów.

o Nie potrafi adekwatnie do wieku utrzymać koncentracji na zajęciach.

o Przeszkadza innym w czasie pracy.

o Nie zawsze kończy rozpoczętą pracę.

o Za namową nauczyciela bierze udział w życiu szkoły.

o Otrzymał pisemną naganę dyrektora.

o Miał kontakt z wyrobami tytoniowymi, e-papierosami, bądź alkoholem.

o Nie respektuje zasad określonych statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczącym telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Niesystematycznie i niestarannie odrabia prace domowe.

o Nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Nie utrzymuje porządku w miejscu pracy i w szatni.

o Nie odkłada rzeczy na swoje miejsce.

o Przybory szkolne, są niekompletne, a zeszyty nieestetycznie prowadzone.

o Zazwyczaj nie wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.

o Niechętnie bierze udział w lekcjach.

c. Relacje z innymi:

o Powoduje konflikty w klasie.

o Podtrzymuje relacje z wybranymi osobami.

o Nie oddaje pożyczonych rzeczy.

o Nie potrafi współpracować w grupie.

o Używa wulgaryzmów.

o Nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli.

d. Samoocena:

0 Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.

Zachowanie nieodpowiednie:

a. Szacunek dla zasad:

o Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 30 godzin. Dopuszczalna liczba spóźnień: 15 w ciągu roku szkolnego.

o Nie dostrzega popełnionych błędów.

o Nosi niekompletny mundurek szkolny lub nie ma go wcale.

o Nie szanuje mienia szkolnego oraz własności innych osób.

o Nieodpowiednio zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych.

o Nie przestrzega cnót propagowanych przez szkołę.

o Używa wulgaryzmów.

o Nie wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela, wykonuje je przy minimalnym wysiłku.

o Nie potrafi adekwatnie do wieku utrzymać koncentracji na zajęciach.

o Przeszkadza innym w czasie pracy.

o Pomimo namów ze strony nauczyciela nie uczestniczy w życiu szkoły.

o Otrzymał pisemną naganę dyrektora.

o Miał kilkukrotny kontakt z wyrobami tytoniowymi, e-papierosami, alkoholem lub narkotykami.

o Nie respektuje zasad określonych statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczącym telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Nie odrabia prac domowych.

o Nie posiada przyborów szkolnych.

o Nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Nie utrzymuje porządku w miejscu pracy i w szatni.

o Nie wykonuje dyżurów.

c. Relacje z innymi:

o Inicjuje konflikty w klasie i powoduje ich eskalację.

o Nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec uczniów i nauczycieli.

o Ma destrukcyjny wpływ na zespół klasowy i społeczność szkolną.

o Narusza godność osobistą i nie wykazuje szacunku wobec rówieśników i innych osób

o Używa przemocy słownej i fizycznej.

d. Samoocena:

0 Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.


Zachowanie naganne:

a. Szacunek dla zasad:

o Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 50 godzin. Dopuszczalna liczba spóźnień: 20 w ciągu roku szkolnego.

o Nie dostrzega popełnionych błędów.

o Nosi niekompletny mundurek szkolny lub nie ma go wcale.

o Celowo niszczy mienie szkolne oraz własność innych osób.

o Dokonuje kradzieży, zastrasza i znęca się fizycznie i psychicznie.

o Nieodpowiednio zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych.

o Nie przestrzega cnót propagowanych przez szkołę.

o Używa wulgaryzmów.

o Nie potrafi utrzymać koncentracji na zajęciach.

o Przeszkadza innym w czasie pracy.

o Pomimo namów ze strony nauczyciela nie uczestniczy w życiu szkoły.

o Otrzymał pisemną naganę dyrektora.

o Miał kilkukrotny kontakt z wyrobami tytoniowymi, e-papierosami, alkoholem lub narkotykami.

o Nie respektuje zasad określonych statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczącym telefonów komórkowych.

b. Obowiązki szkolne:

o Nie odrabia prac domowych.

o Nie posiada przyborów szkolnych.

o Nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.

o Nie utrzymuje porządku w miejscu pracy i w szatni.

o Nie wykonuje dyżurów.

c. Relacje z innymi:

o Inicjuje konflikty w klasie i powoduje ich eskalację.

o Nie stosuje zwrotów grzecznościowych wobec uczniów i nauczycieli.

o Ma destrukcyjny wpływ na zespół klasowy i społeczność szkolną.

o Narusza godność osobistą i nie wykazuje szacunku wobec rówieśników i innych osób.

o Używa przemocy słownej i fizycznej.

o Świadomie stwarza zagrożenie zdrowia i życia sobie i innym.

o Wszczyna i czynnie uczestniczy w bójkach.

d. Samoocena:

0 Uczeń dokonuje autoewaluacji oceniając swoje zachowanie i postępy edukacyjne.


G. Zmiana proponowanej oceny zachowania.

1. Zmiana proponowanej oceny zachowania może nastąpić w przypadku, gdy:

a. uczeń wykaże się dojrzałą, godną postawą;

b. uczeń uzyska wybitne osiągnięcia oraz godnie reprezentuje szkołę;

c. zostanie naruszona przez ucznia własność intelektualna;

d. zostaną rażąco złamane przez ucznia zasady szkolne oraz ogólnie przyjęte normy społeczne.

H. Sposoby informowania rodziców o ocenach trymestralnych i rocznych.

1. Wychowawca każdej klasy informuje ucznia najpóźniej w drugim tygodniu o zasadach oceniania obowiązujących w szkole, a zawartych w niniejszym OW.

2. Wychowawca każdej klasy informuje rodziców ucznia o zasadach oceniania obowiązujących w szkole, a zawartych w niniejszym OW, podczas spotkań organizacyjnych w ostatnim tygodniu sierpnia.

3. Informacje o postępach w nauce, uzdolnieniach, trudnościach, wyzwaniach wychowawczych i rozwoju dziecka jako osoby, rodzice otrzymują poprzez bieżące informacje w agendzie oraz podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu i opiekunem (tutorem) dziecka.

4. Indywidualne spotkanie tutoringowe z obojgiem rodziców odbywa się minimum 3 razy w roku szkolnym, przynajmniej raz w trymestrze.

5. Nauczyciele przedmiotów i opiekunowie (tutorzy) pełnią dyżury zgodnie z ogłoszonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niej rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Poinformowanie odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego lub na spotkaniu z opiekunem (tutorem), na które rodzice są zobowiązani się umówić i przyjść oboje. Informacja zostaje przekazana pisemnie na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

7. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna poprzez podjęcie uchwały na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej pod koniec zajęć szkolnych.

8. Rodzice zostają poinformowani o wynikach klasyfikacji rocznej na wzorze świadectwa zatwierdzonego przez MEN.

I. Postanowienia końcowe

1. Ocenianie z religii lub etyki reguluje rozwiązanie zawarte w & 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478 z późn. zm.).

2. Pozostałe kwestie związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz przeprowadzaniem egzaminów i sprawdzianów w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373).

J. Ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego

1. W związku z nowelizacją prawa oświatowego.

2. Po spostrzeżeniach Rady Pedagogicznej.

3. W miarę zapoznawania się z nową literaturą i doświadczeniami innych placówek,
po analizie i dyskusji nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.

§9 Wolontariat

1. Za organizacje wolontariatu w szkole odpowiada Wicedyrektor ds. Wychowawczych.

2. Szkoła stwarza uczniom warunki do uczestniczenia w wolontariacie.

3. Wolontariat uczniów może polegać m. in. na: czytaniu dzieciom z przedszkola, przygotowywaniu przedstawień, sprzątaniu terenu szkoły, odwiedzinach osób potrzebujących, organizowaniu kiermaszu na cele dobroczynne, pomocy w odrabianiu lekcji, współpracy z innymi organizacjami.

§10 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

1. Od pierwszego etapu edukacyjnego uczniowie mają możliwość rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron oraz pracy nad nimi w ramach codziennych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć na terenie szkoły oraz tutoringu.

2. Za szkolny system doradztwa zawodowego odpowiada Dyrektor.

3. Na szkolny system doradztwa zawodowego składają się m.in.:

a. osobiste spotkania ucznia z tutorem;

b. Indywidualne Plany Edukacyjne;

c. koła zainteresowań;

d. warsztaty z przedstawicielami rynku pracy (np. Urząd Pracy, agencje zatrudnienia, przedsiębiorcy, przedstawiciele różnych zawodów)

4. wizyty studyjne uczniów w potencjalnych miejscach pracy.

§11 Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole

1. Urządzenia elektroniczne (tablety, odtwarzacze, gry, aparaty fotograficzne, smartwatch etc.) mogą być przynoszone przez uczniów do szkoły za zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Jeśli uczeń bez zgody nauczyciela korzysta z w/w urządzeń, zostanie ono zatrzymane, jednak pod warunkiem, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców na zatrzymanie. Zatrzymane urządzenie elektroniczne odbiera Rodzic lub prawny opiekun ucznia w sekretariacie szkoły

3. Całkowicie zakazane jest wykonywanie zdjęć (aparatem, telefonem lub innym urządzeniem) do celów innych niż przedmiot zajęć.

4. Podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych urządzenia mogą wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych, wg wskazówek nauczyciela.

5. Po zakończonych zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych lub w wyjątkowych sytuacjach urządzenia elektroniczne mogą służyć tylko do porozumiewania się z Rodzicami /prawnymi opiekunami i być używane wyłącznie za zgodą nauczyciela.

6. Zaginięcie lub kradzież w/w urządzeń należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi szkoły.

7. W sprawach pilnych uczeń ma prawo do skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły.

8. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca lub Dyrektor szkoły ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły.

§12 Nagrody i kary oraz wyróżnienia i konkursy

Nagrody

1. Uczeń może otrzymać nagrody za: osiągnięcia lub postępy naukowe, sportowe, artystyczne, postawę społeczną, zaangażowanie w życie Szkoły, w postaci:

a. wyróżnienia wobec uczniów klasy przez nauczyciela;

b. wyróżnienia wobec wszystkich uczniów przez Dyrektora Szkoły;

c. nagrody rzeczowej lub innej formy nagrody;

d. listu pochwalnego do Rodziców;

e. innej, niż wymieniono w pkt 1-4 powyżej, wg uznania Rady Zarządzającej.

Odwołanie od przyznanej nagrody

2. Do przyznanej nagrody uczeń lub jej rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora w terminie trzech dni od ogłoszenia jej przyznania.

3. Dyrektor może powołać komisję do uzasadnienia prawidłowości przyznania nagrody z udziałem przedstawiciela – fundatora nagrody, np. przedstawiciela OP.

4. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora lub komisję w terminie 7 dni.

5. Decyzja dyrektora lub komisji podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

Kary

6. Uczeń może otrzymać karę:

a. upomnienia ustnego udzielonego przez nauczyciela;

b. upomnienia ustnego udzielonego przez Zastępcę Dyrektora ds. Wychowawczych;

c. nagany pisemnej udzielonej przez nauczyciela lub Dyrektora Szkoły i złożonej do arkuszu ocen ucznia;

Odwołanie od udzielonej kary

7. Ukarany uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary.

8. Odwołanie składają do Dyrektora Rodzice ukaranego ucznia na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o nałożonej karze, ze wskazaniem czy odwołujący się żąda zmiany kary na inną, czy też uznaje, iż ukaranie nie powinno mieć miejsca.

9. Odwołanie zawierające braki formalne lub złożone po terminie, nie będzie rozpatrywane. O przyczynie braku rozpatrzenia Dyrektor powiadamia składającego odwołanie.

10. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

11. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

Informacje o wynikach konkursów

12. Informacje o wynikach konkursów, w których biorą udział uczniowie szkoły mogą być publikowane na tablicy informacyjnej w szkole oraz w materiałach informujących o działalności szkoły we wszystkich mediach.

§13 Skreślenia z listy uczniów

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:

a. na wniosek Rodziców, pisemnej rezygnacji Rodziców;

b. nieprzestrzegania przez Rodziców Statutu Szkoły, dokumentu “Przewodnik dla Rodziców” oraz innych aktów wewnętrznych Szkoły określający zasady funkcjonowania placówki;

c. w przypadku uporczywego i uciążliwego dla społeczności szkolnej nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu uczeń może uchwałą Rady Pedagogicznej zostać skreślony z listy uczniów. Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Dyrektora Szkoły Publicznej, w której obwodzie ten uczeń mieszka o skreśleniu z listy uczniów.

2. Od powyższej decyzji Rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego w terminie 7 dni od daty otrzymania jej na piśmie.

§14 Współpraca z rodzicami

1. Dla celów niniejszego Statutu zawsze, gdy mowa jest o Rodzicach, rozumie się również inne osoby będące prawnymi opiekunami ucznia.

2. Do obowiązków Rodziców dziecka należy:

a. dopełnienie czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisanie stosownych dokumentów;

b. przestrzeganie statutu i regulaminów wewnętrznych szkoły;

c. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

d. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

e. współpraca z organami szkoły, nauczycielami, przedstawicielami Rodziców, innymi Rodzicami;

f. regularne płacenie czesnego i wszelkich innych zobowiązań finansowych.

g. rodzice zapisujący syna do Szkoły zobowiązują się do minimum trzech spotkań w roku szkolnym z Opiekunem ucznia na spotkaniu tutoringowym.

3. Sposoby informowania Rodziców o spotkaniach i innych wydarzeniach Szkoły: dziennik elektroniczny, mail, sms lub strona internetowa: www.szkoladlachlopców.pl, wpis w agendzie ucznia, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej Szkoły.

4. Rodzice zobowiązani są do pisemnego poinformowania Szkoły o zmianie adresu zamieszkania, zmianie adresów mailowych oraz zmianie swoich numerów telefonów służących do kontaktu ze Szkołą.

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK)

W każdej klasie co roku dwóm małżeństwom Rada Zarządzająca powierza funkcję Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów). Do zadań Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów) w szkole należy: dbanie o dobre relacje w klasie, dbanie o nowe Rodziny, aby nie czuły się samotne, pośrednictwo Rada Zarządzającą – Rodzice, budowanie więzi „Rodzice – SZKOŁA”, budowanie relacji między Rodzinami, pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

§15 Nauczyciele i wychowawcy

1. Każdy nauczyciel realizuje cele wychowawcze jako równorzędne w stosunku do nauczania. Winien on odznaczać się postawą moralną zgodną z chrześcijańskim systemem wartości.

2. Nauczyciel Szkoły wspomaga wychowawczą rolę rodziny, uczy powierzonych mu uczniów oraz zapewnia im bezpieczeństwo.

3. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.

4. Nauczyciel-wychowawca stara się rozpoznać sytuację i potrzeby swoich wychowanków i otacza je możliwie osobistą opieką. Z uczniami i Rodzicami podejmuje działania integrujące zespół klasowy.

5. Nauczyciel szkoły wspiera wychowawczą rolę Rodziny poprzez realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły i klasy.

6. Nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

7. Nauczyciel odpowiada za: bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu uczniów w czasie trwania dyżuru, zajęć szkolnych i pozaszkolnych; wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; utrzymywanie stałego kontaktu i współpracę z Rodzicami; powierzone mienie szkolne.

Obowiązki nauczyciela

8. Nauczyciel ma obowiązek:

a. podmiotowego traktowania uczniów i indywidualnego podejścia do nich;

b. zrealizowania podstawy programowej z przydzielonych mu przedmiotów nauczania;

c. kierowania się bezstronną i obiektywną oceną uczniów wg zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz ich sprawiedliwego traktowania;

d. wspierania w procesie nauczania i wychowania uczniów zdolnych, udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce i integracji uczniom słabszym;

e. reagowania na każdy przejaw braku kultury, niszczenia sprzętu i pomieszczeń szkolnych oraz użycia przemocy;

f. przygotowania się do każdej lekcji i zajęć dodatkowych;

g. współpracy z innymi nauczycielami i pozostałymi pracownikami Szkoły;

h. przestrzegania postanowień Rady Pedagogicznej i decyzji Rady Zarządzającej Szkoły;

i. tworzenia własnego warsztatu pracy i korzystania z pomocy dydaktycznych;

j. współpracy z Rodzicami oraz informowania na bieżąco Rodziców o postępach i zaniedbaniach ucznia;

k. ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

l. uczestniczenia w zebraniach z Rodzicami w czasie dni otwartych i zebraniach okresowych oraz czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, organizowanych szkoleniach, uroczystościach szkolnych;

m. codziennego zapoznawania się z zeszytem zastępstw i zarządzeń;

n. systematycznego oceniania umiejętności i wiadomości uczniów wg ustalonych w Szkole zasad;

o. pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z określonymi procedurami.

9. W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników Szkoły porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy oraz kodeksu cywilnego.

10. Nauczyciele, po uzyskaniu zgody Rady Zarządzającej, mogą współpracować z Rodzicami i osobami nie posiadającymi uprawnień pedagogicznych, prowadząc wspólnie zajęcia w danym oddziale.

11. Nauczyciel może wystąpić o ocenę dorobku zawodowego po roku zatrudnienia w szkole.

12. Zakres zadań pracowników niebędących nauczycielami określa indywidualnie Dyrektor Szkoły.

§16 Budżet szkoły

1. Działalność Szkoły finansowana jest z:

a. opłat wnoszonych przez Rodziców ucznia (czesne, darowizny i in.);

b. dotacji budżetu państwa lub samorządu lokalnego;

c. innych źródeł, takich jak subwencje, darowizny, zapisy;

d. środków własnych Stowarzyszenia.

3. Wysokość czesnego oraz innych zobowiązań finansowych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

4. Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca w ciągu całego roku kalendarzowego.

5. W przypadku nieuregulowania wpłaty w terminie za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe.

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek Rodziców Zarząd Stowarzyszenia może w indywidualnych przypadkach przesunąć termin wpłaty lub obniżyć wysokość czesnego.

7. Dodatkowo opłacane są przez Rodziców w szczególności: obiady, podręczniki nieobjęte dotacją MEN, zeszyty, stroje sportowe, stroje szkolne, świetlica, niektóre zajęcia dodatkowe, terapia logopedyczna, wycieczki, wyjazdy i transport szkolny.

8. Stypendia dla uczniów przydziela Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora.

§17 Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Przyjęcia do Szkoły dokonuje się z zachowaniem zasady powszechnej dostępności.

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Rada Zarządzająca Szkoły po przeprowadzeniu rozmów z Rodzicami ucznia.

3. Szkoła oparta jest na ścisłej współpracy z Rodzicami i założeniu, że Rodzice są pierwszoplanowymi wychowawcami dziecka.

4. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do Szkoły, z uwzględnieniem postanowień pkt. 3 powyżej, należą m.in.:

a. akceptacja przez Rodziców statutu Szkoły i obowiązującego w Szkole zbioru zasad;

b. podpisanie przez Rodziców umowy o naukę;

c. wynik zadań sprawdzających;

d. wyniki w nauce;

e. dojrzałość szkolna.

5. Uczniowie mogą być przyjmowani do Szkoły także w ciągu roku szkolnego.

§18 Postanowienia końcowe

1. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Rodziców, uczniów, Kuratora Oświaty, Gminę, na terenie której znajduje się Szkoła najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce z końcem roku szkolnego.

2. Statut Szkoły może być zmieniony przez Zarząd Stowarzyszenia, o czym ten powiadamia Dyrektora Szkoły.

3. O decyzji zabrania dziecka ze Szkoły Rodzice informują Dyrektora na dwa miesiące wcześniej.

4. Koszt zniszczonych lub uszkodzonych celowo przez ucznia mebli, pomocy naukowych, ścian itp. pokrywają Rodzice w ciągu 2 tygodni od dnia ustalenia sprawcy oraz okoliczności zdarzenia.

5. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Statut jest dostępny dla wszystkich członków społeczności szkoły do zapoznania się w sekretariacie szkoły. Statut jest własnością organu prowadzącego.