Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Rada Zarządzająca

1. Członkowie Rady Zarządzającej Szkoły (dyrektor, wicedyrektorzy oraz przedstawiciel rodziców) działają kolegialnie poprzez opiniowanie propozycji rozwiązań/decyzji, których wykonanie odbywa się w ramach kompetencji przewidzianych w ustępach powyżej. Kolegialnego działania wymaga w szczególności:

a. przygotowywanie i/lub opiniowanie regulaminów innych organów Szkoły;

b. przygotowywanie i/lub opiniowanie planów pracy Szkoły przygotowanych przez członków Rady Zarządzającej Szkoły;

c. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć ucznia do Szkoły;

d. opiniowanie wszelkich wniosków wpływających do członków Rady Zarządzającej Szkoły w sprawach bieżącej działalności Szkoły, dotyczących w szczególności uczniów, nauki i wychowania, finansów, administracji itp. zgodne podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach ucznia i skreśleniu z listy ucznia;

e. opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć;

2. W posiedzeniach Rady Zarządzającej Szkoły mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły.

3. Każdy członek Rady Zarządzającej Szkoły:

a. ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach organów szkoły;

b. może wnioskować o skreślenie ucznia z listy uczniów;

c. współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności szkoły, w tym składa Zarządowi Stowarzyszenia niezbędne informacje w tym zakresie.

Zgodnie ze Statutem, Rada Zarządzająca Fregaty Szkoły Podstawowej dla Chłopców składa się obecnie z następujących osób:

Jacek Naliwajek - dyrektor szkoły,

Paweł Kunda - wicedyrektor ds. dydaktycznych,

Dawid Knopik - wicedyrektor ds. wychowawczych,