Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Grono pedagogiczne


Dawid Knopik
Wicedyrektor ds. wychowawczych
Wychowawca klasy 3D,

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku pedagogika edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę w Szkole Podstawowej dla Chłopców Fregata rozpocząłem we wrześniu 2013 r. na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Od sierpnia 2017 r. pełnię także rolę zastępcy dyrektora szkoły. Szczególnie ważne są dla mnie wartości i cele, jakie obrała sobie
i codziennie realizuje Fregata. Dużą satysfakcję sprawia mi współpraca z rodzicami, która zaowocowała wieloma pozytywnymi efektami zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak
i edukacyjnym oraz wychowawczym. W swoich codziennych działaniach jako nauczyciel zawsze staram się wykraczać poza pracę podręcznikową i sięgać po nieszablonowe metody nauczania, pracując m.in. metodą projektów. Podopiecznych zachęcam do udziału w licznych konkursach
i olimpiadach, co wielokrotnie dało wspaniałe efekty w postaci wysokich wyników w skali lokalnej
i krajowej. Zgodnie z misją szkoły kluczowe są dla mnie kwestie wychowawcze podopiecznych, aby kształcili się na dobrych ludzi i wartościowych obywateli. W wolnym czasie podróżuję po Europie. Nieobce są mi także różne formy aktywności fizycznej, szczególnie trekking górski.


Paweł Kunda
Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Wychowanie fizyczne,
Geografia

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje kwalifikacje akademickie podniosłem, zdobywając dyplom nauczyciela wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W Projekcie Edukacyjnym Fregata jestem obecny od pierwszego dnia istnienia szkoły dla chłopców. Obecnie pełnię rolę wychowawcy najstarszej klasy oraz koordynatora zespołu drugiego etapu edukacyjnego. Ponadto nauczam psychomotoryki
i wychowania fizycznego oraz prowadzę zajęcia sportowe w UKS Fregata jako trener-koordynator.
W życiu prywatnym jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Wraz z żoną co roku organizuję Turniej Piłki Nożnej im. Żołnierzy Niezłomnych. Moim motywem przewodnim podjęcia pracy
w edukacji była (i jest nadal) chęć dzielenia się i służenia innym własnymi pasjami: aktywną turystyką i sportem (szczególnie zamiłowaniem do gier zespołowych).


Grzegorz Meck
Technika
W Szkole Podstawowej dla Chłopców Fregata jestem dyrektorem ds. rozwoju i nauczycielem techniki oraz prowadzę Szkolny Klub Techniki. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przez piętnaście lat prowadziłem z sukcesem własną firmę poligraficzną. Organizuję letnie wyprawy Ojców i Synów: www.wyprawa.edu.pl. Moje największe pasje to łucznictwo i kosmos, tej ostatniej oddaję się jako członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Sebastian Chiliczkowski
Wychowawca klasy 2S

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Ukończyłem Wydział Nauk Społecznych na kierunkach: Pedagogika Resocjalizacyjna, Pedagogika Społeczna, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej, otrzymując tytuł magistra pedagogiki. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą ,,Glottodydaktyki’’ prof. B. Rocławskiego oraz ,,Metodą Dobrego Startu’’ prof. Marty Bogdanowicz. Uzyskałem kwalifikacje, aby prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne. Skończyłem także I poziom ,,Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”. Wybrałem zawód nauczyciela, ponieważ największą satysfakcję sprawia mi rozwijanie dziecięcych pasji. W Projekcie Edukacyjnym Fregata pracuję od 2012 r. Moją motywacją do pracy są zawsze uczniowie – rozwianie ich kreatywności, wytrwałości i zaangażowania. W swojej pracy rozbudzam w uczniach ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. Inspiruję chłopców także do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz wspomagam ich samodzielność uczenia się. W wolnym czasie na bieżąco śledzę nowinki pedagogiczne i psychologiczne, czytam fachową literaturę oraz uczestniczę w szeroko pojętych formach doskonalenia zawodowego. Lubię podróżować, prowadzę aktywny tryb życia
w którym dominuje sport, szczególnie piłka nożna.


Andrzej Czerny
Język angielski

Jestem nauczycielem języka angielskiego oraz koordynatorem zespołu nauczycieli języków obcych. Uzyskałem tytuł magistra filologii angielskiej w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Podczas mojej wieloletniej pracy wychowawczo-dydaktycznej w brytyjskiej edukacji mogłem skutecznie rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania związane z nauczaniem. W Wielkiej Brytanii brałem udział w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach jak m.in.: „Teaching Methodology and Strategies”, „Classroom Management Techniques”, „The SCIP Introductory Course”, „Foreign Language Teaching Methods”, „Advanced Business English” czy też uczestniczyłem w przygotowaniach do AN OFSTED INSPECTION/Offices for Standards in Education – London, the UK. Ponadto w ramach projektu Erasmus+ ukończyłem Teacher Training Course „Advanced Language and Methodology” w British Study Centres – Oxford, the UK. W szkole Fregata pracuję od 2011 r., spełniając swoje pasje związane z nauczaniem i wychowywaniem swoich uczniów oraz kontynuując nauczycielskie tradycje rodzinne. Uwielbiam podróże, fotografię, teatr, szachy, pilates, kulturę i sztukę krajów anglosaskich oraz metodykę nauczania języków obcych. Here is my favourite quote: „Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”


Karol Damps
Matematyka,
Fizyka,
Język kaszubski


Piotr Gabryszuk

Pedagog Szkolny

Wychowawca klasy 6P

Przyroda,

Biologia

Chemia


Jacek Jakubowski
Muzyka i plastyka
Sławomir Radziejewski
Wychowawca klasy 1S

Ukończyłem studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Pomorskiej w Słupsku, a studia magisterskie z pedagogiki szkolnej na Uniwersytecie Gdańskim.
Z Projektem Edukacyjnym Fregata związany jestem od 2015 r., kiedy to zostałem wychowawcą klasy pierwszej. Tym, co najbardziej do mnie przemawia w naszym modelu, są wartości na których się opieramy oraz duży nacisk na współpracę rodziny ze szkołą, bez której nie ma mowy o dobrej edukacji. Wyznaję zasadę, że człowiek uczy się przez całe życie. Nauczyciel musi uczyć się dwa razy więcej i dwa razy szybciej. Każdy dzień w szkole to nowe sytuacje, z którymi muszę się zmierzyć.
W związku z tym cały czas doskonalę mój warsztat pracy i podnoszę kwalifikacje. Ukończyłem między innymi kurs o tym, jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki uczniów w młodszym wieku szkolnym, a także dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Londynie dzięki projektowi Europass Mobility.
W pracy z chłopcami przyświeca mi ważny cel. Chcę, by moi podopieczni potrafili samodzielnie myśleć i w swoim postępowaniu zawsze brali pod uwagę dobro drugiego człowieka.Moją ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest czytanie książek. Staram się wykorzystywać na to każdą wolną chwilę i najczęściej można spotkać mnie w autobusie zatopionego w lekturze. Pasją tą próbuję zarazić uczniów z mojej klasy.


Aleksander Robak

Wychowawca klasy 8A

Informatyka

Historia

WOS