Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy ma zasadniczy wpływ na jakość dydaktyczną i formacyjną. Jest koordynatorem wszystkich działań wychowawczych, którym poddawani są w szkole uczniowie oddanej mu pod opiekę klasy, w której uczy on jednego lub kilku przedmiotów.

Wychowawca klasy:

- koordynuje pracę dydaktyczną nauczycieli, prowadzi sesję oceniającą i zwraca uwagę na wyniki szkolne każdego ucznia ze swojej klasy,

- kieruje środkami formacji grupowej (kwadranse wychowawcze, pogadanki) i służy wsparciem w pracy indywidualnej prowadzonej przez opiekunów,

- odpowiada za relacje i dyscyplinę w grupie uczniów, którą prowadzi tak, żeby jego klasa żyła w atmosferze radości, szacunku, pomocy i pracy oraz samodyscypliny,

- prowadzi spotkania informacyjne i inne zajęcia skierowane do Rodziców swoich uczniów.