Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Tutoring

Spotkanie z opiekunem – jak działa system tutoringu rodzinnego?

Opiekun rodziny (tutor) jest pracownikiem szkoły (nauczycielem, bądź nauczycielem-wychowawcą), któremu tę funkcję powierzyła Rada Zarządzająca. Jest najbardziej – bezpośrednio i osobiście – włączony w opiekę i pomoc uczniowi oraz jego rodzinie. Przybliża Rodzicom model placówki, wzmacniania czynną rolę Rodziców, pomaga im
w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojego syna oraz
w znalezieniu najodpowiedniejszego sposobu jego realizacji w duchu personalizmu kształcenia, który zakłada dążenie do osiągnięcia maksimum w rozwoju własnym.

Spotkania Rodziców z opiekunem odbywają się trzy razy w roku szkolnym i biorą w nim udział oboje Rodzice. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna znajdziecie Państwo
w agendzie.

Spotkania z opiekunem sprzyjają m.in.:

- widzeniu spraw obiektywnie,

- skupianiu się na tym, co ważne,

- planowaniu,

- wypracowaniu jednolitych zasad pracy z synem w domu i w szkole,

- pozytywnemu podejściu do trudności,

- częstszym rozmowom ze współmałżonkiem,

- częstszym rozmowom z synem,

- refleksji nad znaczeniem przykładu własnego,

- kształtowaniu własnych nawyków i cnót.

Tutor rozmawia z Rodzicami o:

- nauce, rozwoju charakteru i odpowiedzialności – tutor pomaga uczniowi wykorzystać każdą okazję do rozwoju charakteru w ramach szkolnego planu pracy nad sobą,

- rozwoju społecznym ucznia – o relacjach syna z innymi (uczniami, nauczycielami), zdolności do słuchania, pomocy, służbie, uczeniu się od innych,

- pracy nad sobą – o cnotach, zasadach, codziennym wysiłku,

- edukacji – o ewentualnych wyzwaniach w tym obszarze, aby w odpowiednim czasie odkryć talenty, zidentyfikować ewentualne trudności i z nimi pracować,

- kwestiach moralnych i duchowych – pojawiających się na tym etapie rozwoju ucznia.

Przedmiotem rozmów tutora z uczniem mogą być, np.:

- mocne i słabe strony, potencjał/talenty do wykorzystania,

- formułowanie celów do pracy nad sobą,

- czas poświęcony na naukę,

- podejście do obowiązków szkolnych/postępy w nauce,

- udział w życiu rodziny,

- relacje z innymi osobami (np. nawiązywanie znajomości i przyjaźni, komunikacja),

- hojność i służba,

- lenistwo i przeciwdziałanie lenistwu,

- planowanie czasu wolnego (nauka równomiernego przeznaczania czasu na naukę, obowiązki, rozrywkę i odpoczynek),

- określanie potrzeb materialnych i umiejętność oszczędzania pieniędzy,

- narkotyki i alkohol,

- kwestie moralne,

- wiara i wartości,

- duchowy wymiar życia.

Istotą rozwoju osobistego jest poznanie siebie oraz zdefiniowane własnych celów, które powinny być odpowiednie, łatwe do zapamiętania, specyficzne, osiągalne i mierzalne.