Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Przewodnik po szkole

Co wyróżnia nasz projekt edukacyjny?

1. Szanujemy fakt, że Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Placówka edukacyjna, którą dla nich wybierają, ma zatem być przedłużeniem domu rodzinnego.

2. Najważniejszym celem przedszkola i szkół jest wszechstronna edukacja każdego ucznia. System spersonalizowanego tutoringu umożliwia dziecku rozwijanie jego talentów. Dzięki współpracy z opiekunem kształtuje się jego poczucie odrębności i współodpowiedzialność za własny rozwój.

3. Kształcenie w szkołach i przedszkolu jest nakierowane na dążenie do doskonałości i obejmuje całe spektrum różnych dyscyplin wiedzy. Treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze czy artystyczne nie są traktowane jako niezależne od siebie, ale jako elementy tej samej rzeczywistości i przedstawiane są dzieciom w sposób zintegrowany. Każda dziedzina wiedzy ma zachęcać dziecko nie tylko do odkrywania pojedynczych zasad, ale także uniwersalnych reguł, które występują w otaczającym nas świecie.

4. Zdobywaniu wiedzy przez uczniów służy motywowanie do pracy zarówno w klasach i grupach, jak i w czasie pracy indywidualnej.

5. Kształtowanie charakteru opiera się na doświadczaniu wolności i konsekwentnym ponoszeniu odpowiedzialności. W tym obszarze mamy następujące cele:

 • zachęcanie do rozwoju w cnotach takich jak: szczerość, pracowitość, wytrwałość, samodyscyplina, hojność, powściągliwość i pogoda ducha,
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoje emocje w drodze do budowania dojrzałych relacji,
 • okazywanie, poprzez przykład kierujących projektem, że realizowanie swoich uprawnień zarządczych zobowiązuje do służby i dlatego zasługuje na współpracę i szacunek,
 • nauczanie, że praca dobrze wykonana jest kluczowym środkiem osobistego i społecznego postępu.

6. Kształtowanie ducha w placówkach nie polega na narzucaniu doktryny, ale współdzieleniu przekonania o duchowym wymiarze istnienia osoby. Dla katolików kształtowanie ducha to m.in. rozwijanie poczucia dziecięctwa Bożego, bycie świadomym, że każdy chrześcijanin został powołany do świętości oraz nauczanie, że miłość jest najważniejszą chrześcijańską cnotą i w obcowaniu z innymi jest okazją do codziennego służenia innym.

7. Społeczności szkół i przedszkola starają się dzielić swoimi zasobami z wieloma osobami i instytucjami tak, aby stawać się ważnymi ośrodkami dla otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień, a zwłaszcza dla rodzin.

8. Zaangażowanie Rodziców, nauczycieli i uczniów ma prowadzić do:

 • współdzielenia celów placówek i do brania współodpowiedzialności za ich realizację,
 • akceptacji, szacunku i troski o wolność innych osób,
 • podtrzymywania wartości rodziny i integralności małżeństwa.

9. Osoby tworzące i rozwijające placówki projektu nie dyskryminują, nie odrzucają nikogo z powodów społecznych, kulturowych czy finansowych – każda różnorodność jest ubogacająca.


Oferta edukacyjna

W ofercie edukacyjnej szkoły dla chłopców znajdują się wszystkie przedmioty wskazane przez podstawę programową rozszerzoną o dodatkowe godziny matematyki, języków angielskiego i hiszpańskiego, naukę pływania, szachy czy codzienną przerwę na świeżym powietrzu. Uczniowie od 4 klasy mają w programie nauczania 5 godzin matematyki tygodniowo (o 1 godzinę więcej niż w podstawie). Podobnie jest z nauczaniem języka angielskiego. Aktualna oferta edukacyjna...

Sport

Na terenie szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy Fregata, w ramach którego występują sekcje: piłki nożnej, judo, gimnastyki. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych. W klasach pierwszego etapu edukacyjnego prowadzona jest nauka pływania, chętni mogą ją kontynuować w starczych klasach.

Kółka zainteresowań

Chłopcy mają do wyboru szeroką ofertę kół zainteresowań. Grupy powstają w zależności od ilości chętnych. Listę aktualnych kół oraz ich rozkład tygodniowy przedstawi wychowawca każdej klasy. Aktualną ofertę kół zainteresować można sprawdzić w zakładce uczniowie lub kliknąć w link


Jak zarządzana jest Szkoła dla Chłopców?

Jak wszystkie tego rodzaju szkoły na świecie, Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców zarządzana jest kolegialnie, przez Radę Zarządzającą. Rada Zarządzająca spotyka się raz w tygodniu na omówieniu istotnych dla pracy szkoły kwestii dotyczących dydaktyki i wychowania, współpracy z Rodzicami, finansów oraz współpracy z otoczeniem. W tym modelu zarządzania kluczowe są zaufanie, przejrzystość, lojalność oraz duch współpracy. O Radzie Zarządzającej...


Co zapewniamy rodzicom?

Aby rozwijać i wspierać pracę wychowawczą proponujemy Państwu następujące działania:

 • tutoring rodzinny,
 • spotkania tematyczne z zakresu wiedzy o wychowaniu (wydarzenia obowiązkowe; część polega na obserwacji konkretnej formy pracy z dziećmi, która następnie jest omawiana pod kątem walorów dydaktyczno-wychowawczych),
 • wyprawy ojców i synów,
 • kursy Akademii Familijnej: www.akademiafamilijna.pl,
 • propozycje inspirującej literatury z zakresu wychowania.