Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

14 października 2019

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozpoczynają się zajęcia obejmujące uczniów szkoły pomocą psychologiczno-pedagogiczną. To efekt pracy Zespołu, który analizował specyficzne potrzeby naszych chłopców. Pomocą zostanie objętych kilkunastu uczniów, których rodzice wyrazili pisemną zgodę. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

W skład Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego w szkole Fregata wchodzą:

 • Dawid Knopik, wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych,
 • Bożena Wrzask, terapeuta pedagogiczny,
 • dr hab. Monika Mazurek, prof. UG, psycholog szkolny,
 • Piotr Gabryszuk, wychowawca i pedagog
 • Emilia Halman, logopeda szkolny
 • Sławomir Radziejewski - wychowawca i terapeuta
 • Sebastian Chiliczkowski - wychowawca i terapeuta.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:
 1. szczególnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. choroby przewlekłej;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 8. niepowodzeń edukacyjnych;
 9. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 10. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 11. innych potrzeb dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;