Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

11 września 2019

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły ponadpostawowej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów Olimpiady Matematycznej Juniorów! Szkolnym koordynatorem OMJ jest pan Karol Damps, nauczyciel matematyki.Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe
oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej. Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych
    oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ.
  • Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej
i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje
z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.

W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMJ ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Przypominamy, że część testowa odbędzie się 26 września 2019 r.